Россиядынъ, Сырт Кавказдынъ эм Дагестаннынъ оьктемлиги, дуныя маданиятынынъ алтын фонды, ДР ат казанган патшалык академический «Лезгинка» биюв ансамблине уьстимиздеги йылдынъ сентябрь айында 60 йыл толады. Сосы йыллар ишинде ансамбль коллективи дуныядынъ 65 элинде болган. Дагестан, Кавказ эм Россия халкларынынъ 100-ден артык биювин салган. Ол («Лезгинка») савдуныяга белгили кеспи усталар сырасында фольклор биювининъ 48 фестивалининъ енъуьвшиси болган.

«Лезгинка» ансамбилин туьзер ниетте СССР Халк артисти Танхо Израилов оьзининъ ис йолдаслары ман бирге Дагестаннынъ баьри районларына барып, халк биювин билуьвшилер мен йолыккан, коьп байрамларда эм тойларда катнаскан. Соьйтип ол арымай-талмай, кеше демей, куьн демей биювлер салмага материал йыйган. Солай ок бек коьп хореографлар эм биювшилер Танхо Израиловты тек уллы ансамблининъ туьзуьвшиси тувыл, ол савлай Сырт Кавказдынъ эм Дагестаннынъ биюв эм хореографиялык мектеблерининъ курувшысы деп санайдылар. Ол 20 йыл узагына баьрисине де суьйикли ансамбилин етекшилеген.

Муннан 60 йыл артта Махачкалада янъы ансамбльге биюшилер сайлап алув ниетте конкурс оьткен. Белгиленген конкурста республикамыздынъ туьрли муьйислериннен 700 йигитлер мен кызлар катнасканлар. Олардынъ тек энъ де ийги деген 80-ни сайланып алынган.

«Лезгинкадынъ» биринши концерти 1958-нши йылдынъ май айында Горький атындагы драмалык театрында оьткен. Артистлер Н.Лаковтынъ эскизлери бойынша тигилген кийимлер мен бийигенлер. Солай ок айтылган ансамблининъ ваькиллери бизим Сраждин Батыровтынъ эскизлери бойынша тигилген кийимлерди де халк алдына кийип шыкканлар.

Бу куьнлерде ансамбль мен онынъ директоры Джамбулат Магомедов эм художестволык етекшиси Зулумхан Хангереев етекшилейдилер. Ансамбльдинъ коллективинде 40 йигит эм 30 кыз бийийдилер.

«Лезгинка» ансамбли етимислери уьшин коьп Сый грамоталар ман савгаланган. Солай ок 2001-нши йыл «Хореографиялык саниятынынъ оьрленуьвинде» етимислери уьшин РФ Президенти В.В.Путиннинъ разылыгына тийисли болган, 2004-нши йыл ансамбль коллективи ДР Сый грамотасы ман савгаланган.