Янъыларда шаир кызымыз Кадрия Темирбулатовадынъ 70 йыллыгына багысланып, онынъ атын юриткен школада окытувшы эм китапхана куллыкшысы Марина Межитовадынъ уйгынлавы ман кешлик оьтти. Мунда сыйлы конаклар эсабында ана тилининъ окытувшылары, район орталык китапхана куллыкшылары, Кадриядынъ синълиси София Язлыбаева, бирге окыган тенълери, кыймаслары болдылар.

Йолыгысты Марина Арслановна ногай шаири МагометАли Хановтынъ Кадрияга багыслап язган ятлавы ман ашты. Сонъ окувшылар Ахмед Исмаков эм Амина Хасбулатова йыйылганларга музейдеги Кадриядынъ аьр бир суьврети, аьр бир кагыты акында кызыклы хабарладылар. Оннан сонъ шаир кыздынъ терен ойлы, ярасык сыдыралы ятлавларын окувшылар Айна Мавлимбердиева, Элина Мансурова, Азамат Абубекеров, Алина Кусепова эм баскалар К.Темирбулатовадынъ яратувшылыгына юрегиндеги уьйкен сезими мен окыдылар. Коьп язувшыларымыз Кадриядынъ яратувшылыгына уьйкен баа берип, онынъ акында болсын, эскеруьвлерин язганлар, айтпага, Р.Гамзатов, К.Кулиев, С.Рахмедов, Л.Катаева, А.Култаев, М.Кожаев, Т.Акманбетов, С.Майлыбаева. Олардынъ язганларын окувшылар Азиза Мусаурова, Суюмбике Янгишиева, Аиша Кудайбердиева, Элина Мансурова, Диана Сагиндикова, Хамит Кумаров, Муратхан Джумагишиев, Кадрия Узаирова окыдылар. Буьгуьнги кешликтинъ ярасыклыгын, ийгилигин йыравшымыз Бегали Куруптурсуновтынъ катнасувы арттырды. Ол кобызын занъыратып, Кадриядынъ соьзлерине язылган З.Зинеевтинъ, Я.Кудайбердиевтинъ, У.Ваисовтынъ,Я.Кудайбердиевтинъ йырларын йырлады, конаклар да ога косылдылар. Бу кешликте балалар оьзлерининъ туьрли оьнерлерин коьрсетип, конакларды сукландырдылар. Э.Мансурова ман Д.Сагиндикова Кадрия дуныяга энгенде ясуьйкен хатын маслагат берген аьсериннен инсценирование аьзирледилер. З.Аджимуллаева Кадриядынъ С.Рахмедовка язган хатларын окыды. Солай ок конакларга да соьз берилмей калмады. Кадриядынъ кыймаслары Мархаба Аджиева эм Зухра Байманбетова, Назира Абдулхамитова замансыз дуныядан кешкен кыймаслары акында уьйкен оькиниш эм кайгы ман эскердилер, синълиси София Язлыбаева болса заманнынъ оьзи енъиллетпеге куьшсиз йойымы ман байланыслы кайгысын ашшылыгын ясыралмады. Кадрияга багыслап язган «Синълиме» деген Б.Кулунчаковадынъ йырын тынълаган аьсерде коьзясларын бирев де токтатып болмады. Солай ок район балалар китапхана етекшиси Зульфира Биймурзаева шаир кызымыз дуныядан кешкен куьн Юмав Каракаев сол кайгыга язган ятлавын, тагы да Кадриядынъ йигитлерге, хатынларга багыслаган ярасык ятлавларын окып, йыйылганларды сукландырды. Район орталык китапхана куллыкшысы Сапихан Курпаева да Кадриядынъ акында кызыклы хабарлады. Кадрия атындагы школадынъ етекшисининъ орынбасары Зоя Оракова Марина Межитовага сосындай коьп ийги шаралар дайым да озгаратаганына, балалар да ана тилине суьйимди оьстируьвде уьйкен куллык этетаганына оьз разылыгын билдирди. Бу кешлик бек йылы эм кызыклы аьлде оьтти. Ол келген конаклардынъ эм окувшылардынъ эсинде коьп заманларга сакланар деп ойлайман. Марина Межитова болса келген конакларга, солай ок кешликтен сонъ юма шай уйгынлавда коьмек эткен балалардынъ ата-аналарына савболын айтады.

Н.Кожаева.

Суьвретте: кешликтен коьринис.