• Сегодня: Среда, Июнь 19, 2019
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 19 Тамбыз айы, 2019

Ногай район прокуратурасынынъ сыйлы куллыкшылары!

admin
Январь12/ 2019

      Оьзининъ туьзилген куьниннен алып, дурыслыктынъ сенимли ыхтыяр коршалавы болган прокуратура органлары оьзлерининъ законшылыктынъ иелигин канагатлавда, ыхтыяр патшалыктынъ негизлерин беркитуьвде эм ортак бир законодательлик майданын кеплендируьвде тутатаган айырым орынын бир иркуьвсиз шайытлап келедилер. Прокуратура куллыкшыларынынъ аьрекети аркасы ман районда мадарлы социал-экономикалык эм ямагатполитикалык аьллер сакланады, район яшавшыларынынъ ыхтыяр маданиятынынъ оьлшеми оьседи.

      Сизге енъил болмаган эм яваплы исинъизде янъы уьстинликлер, аьел йылувлыгын эм эмишликти, энъ де авыр кеспи борышларынъызды шешуьвинъизде яшав куватты, етимислерди эм ден савлыкты йорайман, Сизинъ йогары ис бажарымлыгынъыз, намыслы тазалыгынъыз эм берген антынъызга алаллыгынъыз район яшавшыларына законнынъ сенимли коршалавы барлыгын сездиртсин!

М.Аджеков, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.

Яндекс.Метрика