Янъыларда Бораншы авылында (бу авылды биз энъ де куьшли шахмат ойнавшыларды тербиялавшы авыл деп те айтпага боламыз) бек кызыклы шахмат сынасы оьтти. Мунда Терекли-Мектеб, Куьнбатар авылларыннан конаклар ортакшылык эттилер.

Ойында 17 ясына толган яслардан алып ясуьйкенлерге дейим катнастылар. Катнасканлардынъ баьрисининъ де коьнъиллери йогары дережеде эди. Ойыннынъ барысында эр кисилер де, хатынлар да катнастылар. Ойын алты саьат узагында болды, бек кызыклы эди ярыстынъ барувын карамага. Бу ойын аркалы аьдемлердинъ тапкырлыгы да, ойынды ойнап болув усталыгы да коьринди.

Ярыстынъ озувына спонсорлык ярдамын авыл администрациясы эм яслар куьби эттилер. Ярысты авыл маданият уьйининъ етекшиси Альфия Боршакаева ашты эм юритти.

Ярыс барысында ерли мектебте шахмат кружогын юритуьвши, коьп шахмат чемпионларын тербиялаган Тимур Елакаев те оьз йоравларын айтты эм аьр бир ойнавшыга енъуьвди сагынып кетти. Ярыста оьз куьшлерин сынаган шахматшы спортсменлердинъ ойынына белгиди Арслан Елакаев берди.

Ийги ойынды Изамудин Шамсудинов (биринши ойынга тийисли болды), Солтан Валиев (экинши орынга тийисли болды) эм Аскер Дильманбетов (уьшинши орынга тийисли болган) коьрсеттилер. Хатын-кызлар да, эр кисилерден кем ойнамадылар. Хатынлар араларында биринши орынга – Нурзия Махмузова, экинши орынга – Гульмира Шамсудинова эм уьшинши орынга Адэлия Боршакаева тийисли болдылар. Аьр бир енъуьвши грамота, медаль эм кубок пан савгаланды.

Шахмат ярысы Бораншы авылында бек аьруьв оьтти, ойыннан сонъ ярыс катнасувшылары йыйылып, сыпыра тоьгерегинде оьз ойлары ман боьлистилер.

Г.Курганова.