Янъыларда Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ биринши орынбасары Анатолий Карибов йолыгыс ишинде Миллет политикасы эм Дагестан Республикасынынъ дин ислери бойынша министерствосынынъ ис коллективин янъы етекшиси мен таныстырды.

Дагестан Республикасынынъ Миллет политикасы эм дин ислери бойынша министерствосын етекшилев йогары кеспи усталыгы болган Энрик Муслимовка тапшырылды.

А.Карибов онынъ етимислери акында айтып, янъы ис орында уьстинликлерди йорап кетти. Энрик Муслимов болса, ога бу куллыкты сенгенлери уьшин, разылыгын билдирди эм алдыда биргелесип, етимисли ис бардыраягына сенимин айтты.

«Дагестан Республикасынынъ Миллет политикасы бойынша министерствосы – миллет политикасы бойынша патшалык соравларын шешетаган бас орган болады. Элимиз, республикамыз алдында салынатаган соравларды, борышларды ведомство уьстинликли шешпеге керек болады. Мен уьшин бу янъы куллык, тек мен йогары кеспилиги болган куллыкшыларга, ис йолдасларыма бек сенемен эм мага этилген сенимди акламага шалысарман», – деген ойын Э.Муслимов билдирди.

Эсинъизге салайык, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ Указы ман (2019-ншы йылдынъ навруз айынынъ 9-ншы куьнинде 27-нши номерли) Энрик Муслимов Дагестан Республикасынынъ Миллет политикасы эм дин ислери бойынша министри этип беркитилген.