Миллетлер ара маданият – спорт «Халклар ара дослык – Дагестан байлыгы» фестивали Хасавюрт каласында навруз айынынъ 20-21-нши куьнлеринде озгарылаяк.

Фестиваль барысында туьрли кызыклы шаралар оьтеек – пленарлык кенъес, савлайроссиялык «МежНацАкселератор» проектининъ презентациясы, маданиятлар ара коммуникациялар бойынша мастер-класслар эм тренинглер, яслар коллективлерининъ концерти эм эркли куьрес бойынша спорт турнири. Шарадынъ уйгынлавшысы болып Хасавюрт районынынъ администрациясынынъ эм ДР Миннац коьтергишлеви мен Россия халкларынынъ «Биз – россиянлылар» яслар Ассамблеясынынъ дагестан региональлик боьлиги болып шыкты. Фестивальдынъ бас борышлары халклар ара байланысларды беркитуьв, тыс эллерден келген гражданлар россиялык патшалыгынынъ маданият эм ыхтыяр тармакларына уьйренуьв болады.