Баьримизге де белгили янъыларда, язлыктынъ ярык куьнлерининъ келуьви мен, хатынкызлар куьни белгиленди. Сол куьн баьри учреждениелерде де аналарга, хатын-кызларга багысланган шаралар озгарылдылар.

Навруз айдынъ 5-нши куьни эди. Балалар яратувшылык уьйинде эртенги шактан алып балалардынъ завыклы тавыслары, окытувшылардынъ асыгыслы юрислери, бек ийги безекленген актовый зал, баьри зат та коьзди кувантады.

Шара белгиленген саьат болганлай ок, балалар яратувшылык уьйининъ актовый залы балаларга, олардынъ аналарына эм тетейлерине толы эди. Буьгуьнги байрам сценарийи баска заманларда озгарылганнан баскаланды. Кешлик юритуьвши буьгуьн бизге телеэкран кебинде аьзирленген ерден оьз кутлавларын айтты. Юритуьвши Медина йыйылганларды балалардынъ яратувшылык уьйининъ «Весна ТВ» каналын карамага шакырды.

Шара программасын Нурлан ман Нурсултан ызгы янъылыкларды беруьв мен басладылар, олар йыйылган хатын-кызларга туьрли ерлерден келген кутлавларын окыдылар. Оннан сонъ кешлик юритуьвши Медина аналар, тетейлер мен «Что? Где? Когда?» ойынын озгарды.

Ойыннынъ барысында Фатимадынъ тетейи Румия Амангельди кызы Саитова терен билимин коьрсетти. Шарада балалар яратувшылык уьйининъ баьри кружокларынынъ агзалары да оьз оьнерлерин коьрсеттилер. Вокал куьбининъ балалары оьз йырларында кайтип шырлама писирип болатаганлары акында йырлап эситтирдилер. Кишкей биювши кызлардынъ биюв оьнерлери баьри каравшылардынъ назарларын каратты.

Кайдай ярасык биюв коьрсеттилер. «Кукольный» кружоктынъ балаларынынъ коьрсеткен «Зайкина избушка» кувыршаклар эртегиси баьрисининъ де коьнъиллерин коьтерди. Не аьлемет кувыршаклар ойыны. «Драматический» кружоктынъ балаларынынъ коьрсеткен «Анам уьйде йок заманда» деген кийимлер модасы ша, бир-бириннен ярасык эди. Кызлардынъ кийген кийимлерине Иван Сорокин оьз суьвретлевин берди.

Буьгуьн балалар оьзлерининъ аналарына, тетейлерине оьз оьнерлерин коьрсетип, бек суьйинттилер. Язлык, хатынкызлар байрамына багысланган шара бек йылы аьлде оьтти, келгенлердинъ де, бизим кишкей артистлеримиздинъ де коьнъиллери йогары аьлде эди. Кыскаша айтканда, буьгуьн уьйкен байрам болып озды.

Л.Аракчиева, балалар яратувшылык уьйининъ етекшиси.

Суьвретте: байрам шагында.