Политика

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПРОГОЛОСОВАЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Автор  |  Воскресенье, 18 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Политика

Сегодня, 18 марта, Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации.

«Россиядынъ бас негизи – аьдемлердинъ эмишлиги»

Автор  |  Пятница, 16 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Политика

Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин:  «Россиядынъ бас негизи – аьдемлердинъ эмишлиги»

Быйыл 1-нши мартта Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Владимирович Путин РФ Федераллык Йыйынына каратылган аьдетли Язбасы ман шыгып соьйлеген.

Президенттинъ Язбасынынъ биринши соьзлериннен алып, ол келеектегиге каратылганы анъламлы болды. Алдынгы етисилген ис сулыпка таянып, Путин элдинъ аьр бир яклы оьрленуьви акында айтты. «Биз бек уьйкен, енъил болмаган туьрленислерден оьттик, янъы эм айлак авыр экономикалык, социаллык оравлыкларды енъдик, элимиздинъ бирлигин сакладык, эркин, оьзимиздинъ байыр йолымызда демократиялык ямагат кебинде беркидик», – деп белгиледи патшалык басшысы.

Россия уьшин – В.Путин уьшин

Автор  |  Пятница, 16 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Политика

Сайлавшыдынъ ойы  ____________________________

Келип турган каты куьн, 18-нши мартта, элимиздинъ баьри ерлеринде де онынъ гражданлары Россиядынъ Президентин сайлаяклар. Бу сайлавлар халкымыз уьшин айлак маьнели, неге десе сол куьн биз алдыдагы 6 йылга патшалыгымыздынъ келеектегисин белгилеекпиз. Сол себептен бизим сайлавымыз терен ойлы, бизге келисли эм пайдалы болмага керек.


Страница 1 из 5