Литература

Ялгызлык

Автор  |  Четверг, 15 Февраль 2018 00:00  |  Опубликовано в Литература

(Басы 4-5-нши номерлерде)

… Кеш бек туншык эди. Фарида уйклаялмайды, коьзине Рашид коьринип турады. «Мамам айткандай да аьруьв яс коьринеди. Эндиги кашан расарман экен», – деп уйклап кетти.

Баска авылдынъ шетинде Рашид те уйкламайды. «Кайдан келсин энди уйкы мага, – деп куьлемсиреп, кызды ойлап ятады. – Ай, кайдай аьруьв кыз ол. Белки, ашыгы бар болар. Мен размечтался».

МЕННЕН БАСКА БАР БОЛСА

Автор  |  Вторник, 13 Февраль 2018 00:00  |  Опубликовано в Литература

Меннен баска
суьйген аьдем бар болса-
Мен яшавдан
бек разыман таймага.
Мен турганда
баскаларга тар болса,
Мен боларман
суьювимди тыймага.

Ялгызлык

Автор  |  Среда, 07 Февраль 2018 00:00  |  Опубликовано в Литература

ГУЛЬШААР ШАНДАКОВА

Кишкей повесть

(Басы 4-нши номерде, 25.01.2018 й.)

Кыз коркканыннан не зат айтаягын да билмей, уьндемей калды. Сонъ:

– Мен, мен язып кеткенмен де, уьйде бирев де йок эди. Сизинъ кайзаман кайтаягынъызды билмедим. Мен, мен баьри де куллыкларды битирип кеткенмен, – деп сылкылдады.

– Сен уьйдесинъ деп, биз тойда конып калганмыз. Келсек, уьй де ашык, гараж да ашык. Шуькир, машин еринде. Бир зат йок болган болса, мен сага коьрсетеек эдим, – деп шамгалды.

Фарида уьйден аькелген затларды столга салып эди, бирден Зулайха:


Страница 1 из 4