Образование

Тилди оьрметлеп

Автор  |  Среда, 14 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Образование

Мектеб яшавыннан ______________

Калинин авыл мектебинде озган айдынъ 19-24-нши куьнлеринде ногай тилининъ юмалыгы оьтти. Оны Рамзия Акбердиева юритти. Бас деп ол Ана тилининъ куьни мен окувшыларды кутлады эм план бойынша озгарылаяк шараларды белгиледи. Ана тилининъ юмалыгы шаиримиз Аскербий Киреевтинъ мерекесине рас келди. Шаиримизге багысланып, «Балалардынъ досы» деп аталган там газетасы илинген, «Оьнери де, оьмири де – халкына» деген выставкасы китапхана куллыкшысы С.Янгазиева ман аьзирленген. Окувшылар А.Киреевтинъ ятлавларын яттан айттылар,йырладылар, кишкей коьрсетуьв аьзирледилер. Конак авыл китапхана куллыкшысы Авасхан Кульниязова шаир акында кызыклы хабарлады.

Кызыклы юмалык

Автор  |  Среда, 14 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Образование

Калинин авылынынъ С.Капаев атындагы мектебинде орыс тилининъ юмалыгы озды. Сосы юмалыкты мектебтинъ орыс тилининъ окытувшылары Фаризат Оразбаева эм Назбике Кульдиева уйгынладылар.

Определены победители конкурса "Живая классика-2018"

Автор  |  Понедельник, 12 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Образование

5 марта отделом образования Ногайского района проведен муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2018» на базе центральной районной библиотеки в селе Терекли-Мектеб.


Страница 1 из 6