Детская страница "Карлыгаш"

Янга якын бизим Яна

Автор  |  Понедельник, 02 Апрель 2018 00:00  |  Опубликовано в Детская страница "Карлыгаш"

Бала. Аьр бириси бир аьлеметлиги мен эсте калады. Оьзимиз де бала болып, ясуьйкенлеримизди, ата-аналарымызды суьйинткенмиз, аьлиги заманларда оьз балаларымызга сол аьлемет шаклардан эскеруьвлер мен де боьлисемиз. Узакка кетпеге де керек тувыл, мен оьзимнинъ бала шагым акында айтсам, балаларым кызыксынып тынълайдылар, арада бир сол хабарларга кайтпага да суьедилер. Кужыры да бар, оьзимнинъ бала шагымда эткен ланъкаларым акында кызып айтып йиберген болсам, оннан сонъ оларга сесимди коьтерип, акырып йиберсем: «... сен де биздей болганда, ланъкалагасынъ ша», – деген явапты да эситемен. Сонынъ уьшин бу ерде оьз тенълериме, яс ата-аналарга маслагатым – бала заманларынъыз акында ойланып хабарланъыз…

Бир бес-алты йыллар артта болар, язлык байрам куьнлеринде, шатлыклы концерт берилетаган ерде аьруьв танысым бир аьлемет ярасык кыз балады коьтерип турганын коьрдим, бала оьзине каратады, суьйдимли кызалак деп айтпага да болады. Онынъ авыр турысы да, йигерли коьзлери де бар эди. Соьйтип эсимде калган меним буьгуьнги хабарымнынъ келбети, оны ман биринши танысувым. Ол – Яна Тангатарова.

Танъла меним тилим оьлер десе…

Автор  |  Пятница, 30 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Детская страница "Карлыгаш"

Орта-Тоьбе авыл орта школасынынъ окувшысы Руслан Бийманбет увылы Сагиндиковты кайсы район, республика кезегинде озгарылатаган шараларда да коьресинъ. Аьр бирисинде ол алдышы орынды алып, кай-кайсы ерлерде де терен билимин коьрсетип келеди. 

Янъыларда ол ана тиллер куьнине багысланып, баслап район кезегинде, сонъ республикамыздынъ бас каласында озгарылган, «Эгер танъла меним тилим оьлер десе, мен буьгуьн оьлмеге аьзир» деп аталган тема бойынша тувган тилде энъ ийги ятлав окувшысы деген шарада катнасып, сыйлы биринши орынга тийисли болып кайткан.

Излев йолы кызыклы

Автор  |  Пятница, 30 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Детская страница "Карлыгаш"

Йыл сайын районымыз еринде окувшылар арасында коьплеген кызыклы ярыслар озып турадылар. Айтпага, навруз айында «Яс краевед» деп аталган ярыста туьрли мектеблерден оьнерли, билимли окувшылар йыйылдылар. Тоьрешилер – билим тармагынынъ методисти А.Маликова, окытувшылар Н.Зарманбетова (Карагас авыл орта мектебиннен), С.Межитова (Орта-Тоьбе авыл орта мектебиннен), С.Хасбулатова (яратувшылык уьйининъ методисти) окувшылардынъ оьнерлерине сукландылар: аьр бирисининъ шалыскырлыгына, излев йолында янъы амаллар кулланып болувларына).


Страница 1 из 2