Материалы отфильтрованы по дате: Ноябрь 2017
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Ногай тилим

ВЕНЕРА ЛУКМАНОВА

Ногай тилим, ярасыклы, cyьйген тилим! 
Эситкенмен сени солай бесиктен, 
Ногай тилим, бердинъ мага уьйкен билим! 
Шебер тилим, байсынъ сен тарихинъ мен. 

Тек неге ди, баска халклар соьзине 
Tyьйистирип, катыстырып коьрдилер? 
Hогай тилимди мyтaдылар оьзинде – 
Коьп ярасык соьзлеринъди коьмдилер. 

Кайда кетсем, сонда ногaй тилимди 
Caгынaмaн, pacпaга бeк заьр болып, 
Ногай тилимди эситсем ок синълимди 
Мен коьргендей, суьйинемен кенъ толып. 

Coьйле деп сен, тилим, мени сыйладынъ, 
Cол тилим мен бойды алдым, коьркимди. 
Ногай тилди берип мени сыйладынъ, 
Мен де сага тар байлайман коьнъилди. 

Ногай тилдe coьйлeмere суьемен! 
Шоьллигимнинъ ярасыгын коьрсеткен. 
Кoьгoьленнинъ басын сыйпап кеземен, 
Коьрнекленип ногайымда оьрленген.

Опубликовано в Литература
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Шебер, бай, ярасык

Бизим ногай тилимиз – туьрк тиллерининъ энъ бурынгы, шебер, бай, ярасык дегенлерининъ бириси. Аьр бир аьдем оьз юрты ман, тили мен оьктемсип яшамага керек деп ойлайман. Бу куьнлерде туьрк тиллерининъ бир нешевлери оьмирге йойытылып кеткен болса, бизим тилимиз аьли де туры, эм сол баалы тилимизди йойдырмаска шалыскан аьдемлер де, ярдамшылык та йок болса да, савлай неше мынълаган халкымыздан тек бир неше аьдем сол тилди саклав давын юритеди. 

Опубликовано в Общество
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Халкымызга алал кыйынлары тийген

Алдышылыкты алып_______________________________ 

Озган юзйыллыктынъ эллинши йыллары – ногай тарихинде терен ызлар калдырган йыллар, неге десе ногай яслары, кызлары Терекли-Мектеб орта мектебин, Кизляр, Грозный калаларында педучилищеди окып тамамлаган йыллары эди.
1954-нши йыл май айдынъ ызы, июнь айдынъ басы, Терекли-Мектебте етинши классты биткен ногай кызлардынъ арасыннан бир неше кыймас-кызлар медучилищеде окымага, орта билимли медициналык куллыкшылары болмага ниетленедилер. Ногай яслардынъ, кызлардынъ арасында олар медучилищеде окымага талап эткен биринши ногай кызлары. 

Опубликовано в Общество
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Бирев де мутылмаган

Эстеликли куьн__________ 

Йыл сайын Россияда 3-нши декабрьде, элимизде эм онынъ кырында согысларда ян берген россия эм совет аьскершилеримизди эскерип, Белгисиз аьскерши куьни белгиленеди. 
1966-ншы йыл 3-нши декабрьде Москва каласынынъ туьбинде фашист аьскерлерди бузгыншылавынынъ 25 йыллыгын белгилеп, кардаш камырыннан белгисиз аьскершидинъ мейити шыгарылган эм шатлыклы аьлде Кремль туьбинде койылган. 
Белгисиз аьскершилер куьнине багысланып, туьрли эстеликли шаралар озгарылады. Кардаш камырларга гуьл байламлар салып, мектеблерде йигитлик дерислер озгарып, окытувшылар эм окувшылар бизге тынышлык аькелуьв уьшин ян берген баьтирлерге сый этедилер.

Опубликовано в Главные новости

Экспедициямыздынъ мыратларынынъ бириси болып, мага аьлиги замандагы ногай маданиятында кайдай зат ногайларды баска халкларыннан баскаландыратаганы, ногайлардынъ аьвелгисинде тувыл, XXI оьмиринде де яшап келетаган не зат бар экен, деген соравына явап таппага керек эди. 

Опубликовано в Регионы
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Балык ыслав аьрекетин оьрлентуьв

Россия балык ыслав комитетининъ Куьнбатар-Каспий территориаллык управлениесинде управление етекшисининъ орынбасары Магомед Юсуповтынъ етекшилиги мен янъыларда кенъес оьткерилген. Кенъесте каспий килька балыгын ыслав аьрекетин оьрлентуьв бойынша шаралар планынынъ проекти ойласылган. 

Опубликовано в Разное
Четверг, 30 Ноябрь 2017 00:00

Ийги ислерди якламага керекпиз

Озган уллы юма куьн «Ногайский район» МО администрациясында район Ясуьйкенлер советининъ йыйыны болып оьтти.
Йыйында «Ногайский район» МО администрациясындагы Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашидхан Мурзагишиев, район авылларындагы Ясуьйкенлер советлерининъ етекшилери эм агзалары, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, район депутатлары, авыл муниципалитетлерининъ аькимбаслары, бир неше район организациялар эм учреждениелерининъ етекшилери катнастылар. 

Опубликовано в Главные новости

Оьткен юма «Ногайский район» МО администрациясында «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ кезекли сессиясы болып озды.
Сессияда «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район депутатлары, авыл поселение аькимбаслары, ямагат организациялар эм партиялардынъ ерли боьликлерининъ ваькиллери ортакшылык эттилер.

Опубликовано в Главные новости
Среда, 29 Ноябрь 2017 00:00

«Ер маьлиеклерине» ярдам

3-нши декабрьде, Халклар ара сакатлар куьнинде Терекли-Мектеб авылындагы «Алмаз» банкет залында «Ногайский район» МО администрациясы эм Ногай район бойынша «Инсан» саваплык фонды ман биргелес уйгынланып «Ер маьлиеклери» проекти бойынша саваплык шара озгарылаяк. 
Белгиленген шарага авыл поселениелер аькимбаслары, организациялар етекшилери, предпринимательлер, районымыздынъ 16 школасынынъ тербиялав бойынша етекшилерининъ орынбасарлары эм шара иелери – 100-ге ювык коьмек керексинген сакат балалар шакырылган. Мунда белгиленген 16 школалардан командалар ортакшылык этип, оьз оьнерлерин коьрсетееклер, сакат балаларга сыпыралар курылаяк. 
Бу куьнлерде коьп аьдемлер, туьрли организациялар куллыкшылары шеттен карап турмай, ер маьлиеклерине авырувларыннан эмленмеге коьмек этуьв ниет пен, Ногай районы бойынша «Инсан» саваплык фондына акша элтейдилер. Сосы куллыклар «Инсаннынъ» етекшиси А.Атангуловтынъ куьш салувы ман барадылар. Сакат балаларга коьмек этпеге аваслыгы болган аьдемлерди «Инсан» саваплык фонды куьтеди. Йыйылган амаллар йогарыда белгиленген шара озгарылувында кулланылаяк эм сакат балаларга эмленмеге берилеек. 
Н. Эрежепова.
Опубликовано в Главные новости
Среда, 29 Ноябрь 2017 00:00

Юги енъил болган сайын…

Аьлиги заман бир кужыр заман болып калды. Бир-биримизге бармаймыз, баьри соравлар да телефон ман шешиледи. Бир-биримизди коьрмеге суьйсек, видеозвонок та бар. Сол да яман болмас эди, ама боладылар сондай аьдемлер, ким Интернетти оьз пайдасына кулланадылар.

Опубликовано в Главные новости
Страница 1 из 11