Материалы отфильтрованы по дате: Сентябрь 2017

Кайсы ерлерде болсак та, тувган еримиз бизге бек баалы эм ювык. Сол ерде канатланып, уллы йолга абытлаймыз, балалыктынъ сокпаклары кенъ яйылып, бизди уьстинликлерге, мунъшылыкка аькетедилер. Мен де суьемен кишкей аталыгыма келмеге, сол йолыгыслар мага куьш береди, янъы ислерге даьвлендиреди.

Опубликовано в Главные новости

Район администрациясында

 

Янъыларда «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ «Район конференциясын оьткеруьв бойынша уйгынлав комитетин туьзуьв акында» деп аталган распоряжениеси кабыл этилинген. Сол распоряжениеге коьре, халктынъ аьдетли ян-коьнъил, маданият эм тарих аьдетлери, ямагат яшав нормалары, аьелдинъ социаллык институтын саклав, демографиялык кризисти енъуьв, ямагатта гражданлар макулласувын беркитуьв негизинде яшавшыларды ян-эдаплык ягыннан тербиялавда тармаклы эм комплексли янасувларды кеплендируьв ниет пен быйылдынъ октябрь айында район конференциясын оьткеруьв каралган.

Айтылган шарады аьзирлев эм оьткеруьв уьшин тоьмендеги сырасы ман уйгынлав комитети туьзилген:

Опубликовано в Общество
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Шет элинде ногайлардынъ йолыгысы

Халклар ара ногайлардынъ футбол ярысынынъ кезеги Норвегия элининъ бас каласы Ослода бу йылдынъ 15-18 сентябрь айында уйгынланып оьтти.

Опубликовано в Спорт
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Авылымыз разы болар эди

Бизге язадылар

Уьйкен элимиздинъ авыл-калаларындай болып, бизим Батыр-Мурза авылында да янъы окув йылы шатлыклы аьлде басланды. Мундагы школада аьли 100-ден артык балалар окыйдылар. Коллективте коьп йыллардан бери билимли, оьз исин суьйген окытувшылар Асият Тангатаровна Шандиева, Зафира Абдулганиевна Дильманбетова, Райхан Абибуллаевна Шамбилова, Уьлимет Сейдалиевна Оразбаева, Тайрат Зиявдиновна Бодениязова, Сайлав Зиявдиновна Бийболатова эм баскалар куллык этедилер.

Опубликовано в Общество
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Эдиге баьримизге де ортак

Янъыларда Ногай шоьлге сыйлы конаклар кардаш казах халкынынъ ваькиллери – С. Баишев атындагы Актюбе каласындагы университетининъ президенти, философия илмилерининъ докторы, профессор Ахан Бекежан, экономика илмилерининъ кандидаты, доцент Роза Курманкулова, педагогика факультетининъ деканы , филология илмилерининъ кандидаты доцент Меруерт Амангазиева эм Казах Республикасында яшаган ногай йигит Тимур Амангазиев келдилер.

Опубликовано в Общество

«Экономикады акка кайтарув»

Быйылдынъ оьткен 8 айы ишинде «Ногайский район» МР еринде налоглар эм налог тувыл тоьлевлердинъ айырым кеплери бойынша бюджет тапшырмаларды толтырув ягыннан заьлимдей колайсыз аьллер туьзилген. Сонынъ сырагысында байыр келимлери бойынша план толтырылмай калган.

Опубликовано в Экономика
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Кала байрамы

Куьздинъ бир ярык, йылы куьнинде Каспийск оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгиледи.

Опубликовано в Регионы
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Миллетлер - баска, юреклер – бир

15-нши сентябрь - Дагестан халкларынынъ бирлик куьни белгиленди

Аьр бир аьдем оьз балалыгына заман-заманы ман кайтады. Мен де оьз эсимде сол шагымнынъ ийги деген куьнлерин саклайман, оьзим аьллескен, юрегиме ювык аьдемлерди де эсиме аламан.

Опубликовано в Общество
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Ездемнинъ ездей ислери

Куьнбатар авылдынъ оьз аьлеметлиги бар. Мунда тувган аьдемлер бурынъгы ногай аьдетлерди куьшли тутадылар, аьвелгиден ата-бабаларымыздан калган кийгиз ясав усталыгын йоймаганлар, такпакларды эм айтувларды аьруьв биледилер.

Опубликовано в Общество
Четверг, 28 Сентябрь 2017 00:00

Коьлик айдавшы, яшавынъ оьз колынъда!

Дагестан Республикасынынъ яшавшыларынынъ коьбиси каьр шеккен халк хозяйствосынынъ бас тармагы авыл хозяйствосы болады, сога коьре республикамыздынъ йоллары ман коьп тракторлар эм авылхозяйстволык техника юреди. Сосындай коьлик амаллар йолларда кавыфлы аьллер туьзедилер. Солай ок тракторларды, баска авылхозяйстволык техникады кулланган аьдемлердинъ куьнаьси мен йолларда йол-коьлик кателер болады.

Опубликовано в Общество
Страница 1 из 10