Материалы отфильтрованы по дате: Январь 2018
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Уьстинлиги суьйинтеди

Ийги яшав кебин бардырув пайдалы болмаса, зарарлы тувыл. Онынъ бир амалы – спорт пан каьр шегуьв. Спорт аьдемнинъ юрис-турысын, ден савлыгын беркитуьвде оьз себеплигин этеди, яшав оьмирин де созады.

Калинин авыл мектебининъ 9-ншы класс окувшысы Алимурат Алиев спорт пан аьвлигеди, онынъ етискен уьстинликлерин де белгилемеге болады.  Тренери Динислам Сабанали увылы Кельдасов, бизим йигитти билгенине уьйреткен. Алимурат спорттынъ тайский бокс кеби мен куьшли аьвликсе де, ога кикбоксинг те таныс болмай калмады. Янъыларда ол, Москва каласында базласларда ортакшылык этип, биринши орынга тийисли болды, кубок эм медаль мен савгаланды. Биз, окытувшылар, окувшымыз оьз оьнерин коьрсетип, элимиздинъ бас каласындагы базласларда 1-нши орынды бийлегенине суьйинемиз эм оьктемсиймиз. Ога коьп кыйын салган тренери Сабанали Кельдасов увылына коьп савбол айтамыз. Алимуратка болса алдыда ашык йоллар эм уьстинликлер йораймыз.

Г. Янгазиева, окытувшы.

Опубликовано в Спорт
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Коьнъил мен де, дарман ман да

Бизге район эмленуьв уьйининъ терапия боьлигинде эмленмеге туьсти. Боьликтинъ заведующийи Динара Аккишиева бизди ашык коьнъили мен йолыгып, авырувымыздынъ себебин де тавып, тийисли дарманлар язды. Бу куллыклардынъ баьрисин де ол йогары  кеспи усталык дережесинде озгарды деп айтпага болады. Биз сав болганша да боьлик заведующийи Д.Аккишиева да, медсестралар да, баьриси де авырувлыларга коьнъиллерин берип карап, оларга ак юрегиннен коьмек этпеге шалысатаганлары аян коьринип турды. Боьликте болган  заман ишинде биз ийги соьз бен де, ийги карав ман да, тийисли дарманлар ман да эмленип, коьнъилимиз коьтерилип, юрегимиз разылыкка толып, исимизге шыкпага аьзирлендик. 

Боьликтинъ аьр бир куллыкшысы оьз еринде ийги ислейди, аьр кайсысы да куллыкларын биледи. Сол тувыл ма экен деп ойлаймыз аьдемнинъ эмленуьвининъ, сав болувынынъ негизи.

А. КАРАЕВ.

М. КОЖАЕВ.

Опубликовано в Здравоохранение
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Балалар уьшин завыклы

Янъыларда Савлайроссиялык турне бойынша Терекли-Мектеб авылындагы халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгында Сочи каласыннан цирк артистлери  балаларга оьз оьнерлерин коьрсеттилер.

Опубликовано в Разное
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Уьндирикте – янъы китап

Белгили ногай язувшысы Иса Суюнович Капаевтинъ «Ян кылыш» «Меч судьбы» деген китаби дуныя ярыгын коьрди. Китап автор ман толтырылып, эм толы кепте исленип, эки тарих тергевлериннен туьзилген.

Опубликовано в Разное
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Тувган ери оьзине тартады

Оьз  кесписининъ  устасы__________

Буьгуьнлерде ногай ясларымыздынъ оьзлери сайлаган кеспилери бойынша элимиздинъ туьрли муьйислеринде аьрекет этип, сыйы-абырайы болувы кайсы ногайдынъ да юрегинде оьктемлик тувдырмай болмайды. Сол яслардынъ бириси болады ногай йигитимиз Аслан Казмуханбет увылы Эспергенов. Ол Казмуханбет эм Фаризат Эспергеновлардынъ татым аьелинде тувган. 

Опубликовано в Общество
Понедельник, 29 Январь 2018 00:00

Ногай шоьлде оьзимди уьйимдедей сеземен

Хабарласув__________________

Янъыларда Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районынынъ аькимбасы Энвер Керейтов пан хабаршымыз Эмир Отевалиев коьрисип, тоьмендеги соравларга яваплар алды. Сол хабарласувды тоьменде беремиз. 

Опубликовано в Интервью
Пятница, 26 Январь 2018 00:00

Ялгызлык

Гульшаар Шандакова

Ялгызлык (Кишкей повесть) ________________

Ах, Ногай шоьлим, кишкей меним ногай халкым, тувган-оьскен ерим, сиз мени эситесиз бе?

Куьшли ямгырлы ел эседи, он доьрт ясындагы Фаридадынъ йылап соьйлегени эситилмейди ысылдавдан, коллары коьгергенлер сувыклыктан, коьзлери сискенлер йылавдан, ама юреги ашыйды. Бар ма экен бу дуныяда дурыслык? Бар ма экен деп, актеректи кушаклап, сылкылдап йылайды Фарида. Ах, атам, атам, анъламады оны бирев де, ынанмадылар, коьтерилдилер. Неге кеттинъ бизди таслап, неге тайдынъ дуныядан замансыз? Кырк ясынъа да толмай, оьзинъ ялгызлыкта оьсип, мени де ялгызлыкка калдырдынъ.

Опубликовано в Литература

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в Москве, а также получат призы.

Опубликовано в Главные новости
Пятница, 26 Январь 2018 00:00

Баьри зат та ога кызыклы

25-нши  январь  –  Россия  студент  куьни_______________

Яслык – ярасыклы яшав шагы, алдыда мынъ йоллар, аьр кайсысы да кызыклы, тек орынынъды, янынъа якын исти белгилеп билсенъ. Мен ис борышыма коьре коьп ерлерде боламан, район орталыгымыздагы маданият яшавы да бизге кызыклы, олардынъ озгаратаган аьр бир шарасы бир-бирисине усас болмай, завыклы оьтедилер. Сол шаралардынъ аьр бирисинде бир янъы юлдыз яркырап шыгады. 

Опубликовано в Общество
Пятница, 26 Январь 2018 00:00

Артык билим буршав бермес

25-нши  январь  –  Россия  студент  куьни_________________

Аьр бир аьдем яшав бойында бир неше оьмир кезегин оьтеди. Сол кезекти кайтип оьтуьви ога бактысы ман буйырылады, сол бактыдынъ коьп ерлеринде ол оьзи кайтип оьтпеге керекти де белгилейди, кыскаша айтканда, аьр аьдем – оьз бактысынынъ иеси. 

Опубликовано в Образование
Страница 1 из 9