6-8 сентябрьде Карабудахкент районынынъ Уллубийаул авылынынъ «Куьнли яга» савлыксаклав лагеринде яслар уьшин «Медиа-поколение» Коьлем информация амалларынынъ фестивали оьтеди. Форумда балалар эм яслар газеталарынынъ эм журналларынынъ редакторлары, телеберуьвлердинъ редакторлары, балалар-яслар СМИ бойынша специалистлери, язувшылар, власть органларынынъ эм ямагатлыктынъ ваькиллери, белгили журналистлер, журналистика эм адабиат бойынша яратувшылык биригуьвлерининъ етекшилери, педагоглар, китапхана куллыкшылары, ата-аналар, яс журналистлер эм окувшылар катнасадылар. Фестивальдинъ сыйлы конаклары «ЮНПРЕСС» Савлайроссиялык яратувшылык биригуьвдинъ, ДР Илми эм билимлендируьв Министерствосынынъ ваькиллери, ДГУ-дынъ журналистика боьлигининъ преподавательлери эм студентлери боладылар.