Картинка

Хатын-кызлар байрамы алдында Махачкалада, Дослык уьйинде, туьрли ис аьрекетлерди бардыратаган, куллыклары республикада йогары дережеде белгиленген хатын-кызлар шакырылганлар.

Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильев йыйылганларды Халклар ара Хатын-кызлар байрамы ман кутлап, берк ден савлык, наьсип йорап: «Сизде аьлемет талап бар ис орында коьтерилмеге, йогары уьстинликлерге етиспеге, соны ман бирге балаларынъызды оьстирмеге, аьел тандырын сакламага. Сиз бизим янымызга йылувлык эндиресиз, сизинъ шыдамлыгынъыз, йигерлигинъиз, суьйиминъиз бизге, эрлерге, коьп кыйынлыклардан оьтпеге дем береди», – деди.

Айырым разылык соьзин кеспили куллыгын бажарымлы бардырган кыскаяклыларга каратып, Владимир Васильев оларга Сый грамоталар эм орденлер тапшырды, саьатлер савкатлады.

Солардынъ ишинде «Дагестаннынъ халк артисти» деген сыйлы атка буьгуьн бизим ердесимиз, йыршы кызымыз, «Айланай» патшалык фольклор- этнографиялык ансамблининъ солисткасы Фатима Нурлубаева тийисли болды. Ол ногай маданиятымызды оьстируьвге коьп куьшин салады. Республикада, районда болган туьрли шараларда Фатимадынъ билбил сеси бизди юбантып, коьнъилимизди оьр коьтерип келеди. Сондай сыйлы йогары савгага босына тийисли болмаганын белгилеп, бек суьйинемиз, уьстинликлер, бийикликлер йораймыз. Нур себилсин дайым юрген йолынъа, Фатима Явгайтаровна.

А.Каракаева.