19 мартта Поклонный тавда Уллы Аталык согысынынъ орталык музейининъ еринде Совет Союзынынъ баьтири, Сырт флотынынъ Кызыл байрак сув астындагы кемелер командири, Дагестанда тувган Магомед Гаджиевтинъ 110 йыллык мерекесине багысланган уллы шара озгарылды.

Шатлык Дайымлык отка гуьл байламлар салувдан басланды. Дагестан Республикасыннан уллы делегация шарада ортакшылык этти.

Шара юритуьвши А. Крицкий ян берген подводник-баьтирлердинъ сыйына бир такыйка уьндемей турмага шакырды. Сонъ У-Г.Алиев Магомед Гаджиевтинъ эткен баьтирлиги акында хабарлады. Ол М.Гаджиев оьз элин коршалаган Дагестаннынъ данъклы увылы, оьзининъ кыска яшавында Совет Союзынынъ баьри флотларында ислемеге уьлгирген, оьз акында ийги эстелик калдырган экенин белгиледи.

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Рамазан Абдулатипов атыннан кутлав телеграммасын Дагестаннынъ Постпреди И.Мугутдинова окыды.

Оннан сонъ РФ согыс-тенъиз флотынынъ ветеранлары савгаландылар.

Солай ок шарада Дагестан Постпредствосынынъ, Беларусь Республикасынынъ ваькиллери, флот адмираллары, сув астындагы кемелер командирлери, Москва эм Дагестан тенъиз училищелер кадетлери эм баскалар ортакшылык эттилер.