Саваплык
Коьмек этуьв – олардынъ ис аьрекетининъ бас борышы. Аьр бир белгиленген ерде оьз социаллык куллыкшылары бар. Солардынъ оьзлерининъ де боьлип алган, социаллык ярдамда керексинетаган аьдемлери де бар. Социаллык куллыкшылары ясуьйкенлерге уьйлерин де йыйнап, ярастырып та бередилер. Олардан – сыйлы ясуьйкенлерден коьплеген савболсынлар да, разылык соьзлер де эситедилер. Сыйласанъ – сый табарсынъ деп те босына айтылмаган. Коьбиси ерлерде социаллык куллыкшылар ман олар коьмек этетаган ясуьйкенлер араларында катнас осал болмайды.
Червленные Буруны авыл яшавшысы ялгыз ясуьйкен Кузеев Алимхан Мамбетович социаллык куллыкшыларына оьзининъ разылыгын билдирген. Социаллык куллыкшылары С.Муталимова, М.Байтемирова, А.Сабутова, Г.Телекова, М.Шамаева, А.Ялманбетова, А.Караева, К.Тенизбаева, З.Аджимусаева ясуьйкеннинъ турак уьйинде ярастырув ислерин эткенлер, азбарын да йыйнап алганлар.
Аьли Червленные Буруны авылында социаллык куллыкшыларыннан баска болып, айырым социаллык куллыкшылар бригадасы да аьрекет этеди. Сол бригада ман бирге социаллык куллыкшылары яз шагында коьп ярастырув ислер эткенлер.