Уннан туьрли аьлемет затлар ясав – социаллык буйымлар ман пайдаланатаган аьдемлердинъ суьйикли ислерининъ бириси. Янъыларда Ясуьйкенлердинъ эм ден савлыгында кемшилиги бар аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары оьзлеринде социаллык ярдам алатаган аьдемлер мен, уннан яраган затларын ясап, шара озгардылар. Сол шарада М.Култаева, Б.Башанова, С.Отарбаева эм Р.Ваисова катнастылар. Уннан аьлемет затлар ясав аьдемлердинъ художестволык болымлыгын оьстиреди. Туьрли ярасык ойыншыклар оьз коллары ман ясамага болады.

Бу истинъ аьлеметлиги сол, кулланылатаган баьри алатлар да экологиялык таза. Ун ман туздан ясалган затлар берк эм баасы да ушсыз. Боьтен де, колдан ясалган затлар аьлиги яшавда бек бааланады. Буьгуьнги шара аьр бир катнасканга оьзлеринде бар талапты ашыкламага яратувшылык мырсатты берди. Бу шарады уйгынлы оьткереек уьшин баьри керекли алатлар да аьзирленген эди эм ясуьйкенлер алдыларына туьрли туьсли иллюстрацияланган суьвретлер де салындылар. Олар болса, соларга карап, оьз суьвретин ясадылар. Аьр бир катнаскан коьтеринки коьнъили мен иследи.

Г.Оразалиева, Ясуьйкенлердинъ эм ден савлыгында кемшилиги бар аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ ис терапия бойынша инструкторы.