Картинка

25 йыл узагында 3-нши декабрьде сакатлар куьни белгиленеди. «Россия Федерациясынынъ сакатларын социаллык яктан коршалав акында» федераллык законына коьре, сакатларга Россия Федерациясынынъ пенсионлык фонды ман  ай сайынлык тоьлев бериледи, турак уьй уьшин тоьлев 50 процентке дейим туьседи. Солай ок, «Патшалык социаллык ярдамы акында» федераллык законы аьрекетлейди. Сол закон бойынша сакатларга социаллык буйымлар, тегин медициналык ярдам,  санаторлык-курорт путевкалар бериледи. 

Турак уьй алмага сакатлардынъ туьрли категориялары кайтарылмайтаган субсидиялар ман аьжетсизленедилер. Турак уьйлери йок сакатлар эм сакат балалары бар аьеллер эсапка алынадылар эм турак уьй мен аьжетсизленедилер. 2005-нши йылдынъ 1-нши январине дейим эсапка туьскен аьдемлер законга коьре турак уьйлер мен аьжетсизленееклер. 

2017-нши йылда  Яшавшыларды социаллык яктан коршалав управлениеси кайтарылмайтаган субсидияга шайытлама Кумлы авыл яшавшысы, ортак авырув сакаты Шарифат Исламалиевна Ваисовага тапшырган. 

Бизим управление сакатларды «Доступная среда» патшалык программа бойынша аьжетсизлейди. Сакатлардынъ ишинде ислеп болатаганлар аз тувыл. Бу соравдынъ социал-экономикалык маьнеси бар, неге десе эл арасында ислеп юрген сакат аьдемлер, оьзлерин баскалардан кем коьрмей, толы яшав ман яшайдылар. Сакат аьдемлерди коьтергишлев – бизим маьнели борыш. 

2017-нши йыл Яшавшыларды социаллык яктан коршалав управлениеси бир сакат аьдемди куллык пан аьжетсизлеген, сол коллективте 15 аьдем ислейди, олардынъ экеви – ортак авырув сакатлары.

М. Янгишиева, УСЗН 1-нши разрядлы специалисти.