Картинка

Анъ – аьдем янын тербиялавдынъ энъ маьнели кеби болады. Халк анъы – айырым халктынъ миллет эси, миллеттинъ айырым нышаны, несилдинъ несил мен байланысы. Халк эм классикалык анъды бир баска ман да тенълестирип болмаймыз, солардынъ аьр бириси юрекке тийип, эмлев исин де этеди десек, оьтирик болмас. 

«Ногайский район» МО-сындагы КЦСОН-нынъ эсли эм сакат аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары ис аьрекетлерине коьре аз куллыклар этпейдилер. Казан айдынъ ишинде олар, оьзлеринде куллык этетаган «Ветеран» клубынынъ ишинде «Халк йырлары – миллет байлыгы» деп аталып шара озгардылар. Келген конаклар эртеректен КЦСОН куллыкшылары ман аьзирленген билдируьвлерди тынъладылар, оьз ойлары ман боьлистилер. Эслерине бурынгы ногай йырларды, бозлавларды алдылар. Солардынъ ишлеринде бесик, суьйим йырлардынъ мысалларын да келтирдилер. 

Шарады озгарув шакта – биз балаларымызга ногай халк йырларына суьйимди кишкейден алып тербияламага керекпиз, солай болганда бизим халкымыздынъ келеектегиси де бар демеге боламыз. 

М. Кулунчакова, культорг.