Картинка

12-нши декабрьде Дагестан Республикасынынъ бас каласындагы аэропортта Сириядан кайткан Кубыла согыс округынынъ согыс полициядынъ батальонын йолыктылар. Олар уьстимиздеги 2017-нши йылдынъ май айыннан алып Сирия Республикасында гуманитарлык акциялар оьткенде ерли яшавшылардынъ кавыфсызлыгын саклаганлар, гуманитарлык ярдам еткерген конвойларга йол коьрсеткенлер эм урысларды токтатувдан тура буйрык толтырылувын тергегенлер.

Муннан бир куьн алдын РФ Савытлы куьшлерининъ Йогары баскомандующийи, Россия Президенти Владимир Путин  «Хмеймим» авиабазасында РФ Коршалав министри армия генералы Сергей Шойгуга Россия куьплерин Сирия Республикасыннан шыгарувдан тура буйрык берген.