Янъыларда «Ногайский район» МО администрациясында ДР-нынъ «Дагестан Республикасында дин организациялары ман биргелес аьрекет этуьв эм олардынъ 2017-нши-–2019-ншы йылларга оькимет яклавы» патшалык программасын яшавга шыгарув ман байланыслы болып, дин эм политикалык экстремизмнинъ яйылувына карсы аьрекет этуьв бойынша дин биригуьвлери мен (организациялары ман) биргелес аьрекет этуьв бойынша тоьмендеги сырасы ман комиссия туьзилген:

Ярлыкапов Б.А. – «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары –  комиссия председатели;

Сарсеев С-А.А. – «Яслык» МЦ МКУ директоры, комиссия председателининъ орынбасары;

Аджиманбетова З.С. – «Ногайский район» МО администрациясынынъ ведущий специалисти –  комиссия секретари.

Комиссия агзалары:

Аджибайрамов З.К. – «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы (соьйлесуьвге коьре);

Абубекерова С.К. – район Кыскаяклылар советининъ председатели;

Кожаева Э.Ю. – «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы (соьйлесуьвге коьре);

Саитов Э.С. – «Ногайский район» МО администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели;

Муллаев М.К. – Имам А.Ханифа атындагы медресе директорынынъ куллыгын юритуьвши (соьйлесуьвге коьре);

Атангулов М.М. – район имамлар советининъ председатели (соьйлесуьвге коьре);

Янполов А.А. – Кизляр каласында ДР бойынша РФ УФСБ боьликтинъ 3-нши боьлигининъ етекшиси (соьйлесуьвге коьре);

Койлубаев А.И. – Ногай районы бойынша Россия ОМВД начальниги (соьйлесуьвге коьре);

Тавакалов Г.И. – Приходской советининъ председатели;

Юсупханов М.М. – предприниматель.