Картинка

Сый эм данък сизге, аявлы хатын-кызлар! _____________

Куьнбатар авылында Хаирниса Шомаровна Нурлыбаевадынъ (суьвретте) сый-абырайы кишкей тувыл. Ол, оьзининъ тувган авылына алал кыз болып, ерли мектебте де окып, ис аьрекетин де мунда бир неше йыллар узагында бардырып келеди. Ол Астрахань ериндеги медициналык окув ошагын да уьстинликли окып битирген. Сол окув йылларында сулыбын беркитер ниет пен ол каладынъ С.Киров атындагы эмлев уьйининъ балалар боьлигинде де куллык эткен. Соннан бери Хаирниса балалар ман байланыслы болып келеди. 

Буьгуьнлерде ол оьзининъ Куьнбатар авылынынъ балаларын эмлейди. Хаирнисады авыл ясуьйкенлери де, ясы кишкейлери де сыйлайдылар эм суьедилер. Алдымызда – Хатын-кызлар куьни. Язлык шакта яркыраган наьсипти, берк ден савлыкты сизге, Хаирниса, йораймыз.