Картинка

Сый эм данък сизге, аявлы хатын-кызлар! __________________

«Насипхан бизди тек оьзининъ тыскы ярасыклыгы ман тувыл, янынынъ ярасыклыгы ман да оьзине каратады. Аьр кайсымыз бан да ол юмсак соьйлейди, яны авырып коьмегин этеди. Биз, эсли аьдемлер, оьзек те, тез оькпелеймиз, баьри зат бизге авыр да болып коьринеди, аьр биримиздинъ – оьз касиети, Насипхан болса аьр кайсымыздынъ эбин тавып, куьлемсиреп, коьнъилимизди коьтерип болады. Аьне сондай аьдемлер бизим яшавды, авылымызды ярасыклайдылар демеге болады», – дейдилер Насипхан Мауталиевна Бийболатовадынъ акында Батыр-Мурза авылынынъ социаллык буйымлары ман канагатланатаган яшавшылары. Насипхан социаллык куллыкшысы болып 23 йылдан бери ислейди. Ийги иси уьшин Сый грамоталар ман савгаланган. Район Сый тактасында онынъ суьврети ярасыкланган.

Келеяткан Хатын-кызлар байрамы ман Насипханды кутлаймыз, ден савлык, куллыгында тагы да уьйкен уьстинликлерге етискенди йораймыз.

Суьвретте: Н.Бийболатова.