Картинка

Феруза Дикинова оьзининъ ис аьрекетин белсен бардыратаган хатынлардан. Буьгуьнги Хатын-кызлар байрамын ол наьсибине наьсип косылып йолыгады. Янъыларда Дагестан Республикасынынъ бас каласында болган коллегияда Феруза Курманали кызы Дикинова ДР Оькиметининъ Сый грамотасы ман савгаланды. 

Феруза Курманали кызы орманлык хозяйствосында бир неше йыллар ис аьрекетин бардырып келеди, сол йыллар ишинде онынъ бу тармакта терен билими бир неше кере белгиленген. Ногай шоьлининъ аьр бир оьсимлиги, шоьби ога таныс эм баалы. Ол аьр бирисин аьдуьвлеп, шоьлди ясылландырар, коьрклендирер уьшин аз куьш салмайды.

Феруза Курманали кызы сыйлавга эм савгалавга тийисли хатын.Хатын-кызлар куьни алдында биз Феруза Курманали кызын алган белгиси мен эм байрам ман кутлаймыз. Алдыда гуьл шешекейлер толган майдандай мол наьсипти, ден савлыкты, исинъизди тек Ногай шоьлди ярасыклавга багыслап турынъыз.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: Ф.Дикинова.