Картинка

Куьн сайын аьдемлер мен куллык этип келедилер Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ миграционлык пунктынынъ куллыкшы-кызлары.

Мунда арымай-талмай, аьр бир керексинип келген аьдемнинъ соравына явап берип, тийисли борышларды Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ миграционлык пунктынынъ етекшиси Гульзара Узбек кызы Картакаева куллыгын бардырады. Оны ман бирге сол тыныш болмаган исти тамада инспектор Лейла Аскерхан кызы Межитова эм инспектор Диана Юнус кызы Койлубаева бардырадылар. Олардынъ ис борышы – Россия Федерациясынынъ гражданларына паспортларды авыстырув, беруьв бойынша патшалык буйымларды толтырув. 

Буьгуьнги Хатын-кызлар байрамын да кызлар ис орынында йолыгадылар. 

Сыйлы бизим куллыкшы кызлар бу куьнде сизге толы коьнъилди, куванышты, кушагынъыз толган гуьл байламларын йораймыз.

Г.Арифуллаева.

Суьвретте: Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ миграционлык пунктынынъ куллыкшылары.