Картинка

Эмма Юсуповна Уразакаева 24 йылдан бери Ногай районындагы Орталык больницасында медсестра болып ислейди. Ол Тверь каласында медучилищеде окыган, сонъ сосы калада оьзининъ ис аьрекетин баслаган, медицина куллыгынынъ сулыбын алып, Ногай районга кайткан.

Эмма Уразакаевады Терекли-Мектеб авылында танымаган, ога куллыгы туьспеген, юрегинде ога уьйкен разылык сакламаган аьдемлер йок десек оьтирик болмас. Куллыгына мукаят, ога янын берген кыскаяклы район орталык больницасынынъ реанимация боьлигинде 1997-нши йылдан алып ислейди, сосы авыр куллыкты узак йыллар юритип бир де авыр деп те айтпаган. Аьр кайсымызга колыннан келген коьмегин этеди эм колы бек енъил деп нешевлер айтады. Эмма Юсуповна исин де ийги толтырып, уьш баласына ийги ана да болып уьлгиреди. 

Суьвретте: Э.Уразакаева.