Картинка

Дагестаннынъ бас каласы Махачкаладагы медучилищеде белгили ногай шаири, коьшируьвшиси эм публицист Анвар-Бек Култаев пен кызыклы йолыгыс болып оьтти. Йолыгыска ошактынъ биринши эм экинши курсынынъ студентлери эм окытувшылары йыйылган эдилер. Училищединъ окытувшысы Лаура Ибрагимхалилова йолыгысты ашты эм оьзининъ соьзинде булай деди:

– Буьгуьнги йолыгыс оьзи-оьзиннен тувыл. Быйыл сентябрь айында зейинли шаир, Дагестаннынъ халк шаири Расул Гамзатовка тувганлы 95 йыл толады. Ол бизим училищеде сав заманында аз болмаган эм оны биз йылы кепте йолыгып турганмыз. Бизге йолыгыска келген ногай шаири, Дагестаннынъ Язувшылар союзынынъ секретари Анвар-Бек Култаев Расул Гамзатов пан онлаган йыллар байланыс туткан, онынъ кол астында ислеген, онынъ коьплеген асарларын оьзининъ ана тилине коьширген эм баспалаган. Эм биз, училище окытувшылары эм студентлери, айтылган шаир мен йолыгыс оьткермеге эм айтувлы авылдасымыз эм зейинли шаиримиз акында онынъ авызыннан айтканларын тынъламага деп йыйылганмыз.

Оьз ягыннан шаир Анвар-Бек Култаев Расул Гамзатов пан 1968-нши йылдан алып таныс экени, ногай тилине шаирдинъ савлай дуныяга белгили «Бийик юлдызлар», «Меним Дагестаным» деген китаплерин эм баскалай ятлавларын эм дестанларын коьширгени, олар уьстинде калай куллык эткени акында хабарлады. Расул Гамзатовтынъ аьдемшилиги, яныплылыгы, Язувшылар союзы ман кайтип етекшилик эткен йыллары, солай ок патшалык эм ямагатшылык аьрекетлери акында коьплеген мысаллар келтирип айтты. Оны оьзининъ окытувшысы эм насихашысы болатаганында токталды.

Сонъ келген конак белгили дагестан шаирининъ, солай ок оьзининъ бир неше ятлавларын ана эм орыс тиллеринде окып эситтирди. Йыйылганлардынъ бир неше соравларына явапларын кайтарды. 

З. Шугаипова, Махачкала.