Разное

Хатын-кызларга – гуьллер

Автор  |  Суббота, 17 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Разное

Ногай районында Хатын-кызлар куьнинде «Автокоьлик айдаган хатынларга гуьллер» деп аталган акция оьтти. Белгиленген акцияда Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ ОГИБДД йол-патруль службасынынъ инспекторлары ортакшылык эттилер. Бу куьнлер автоинспекторлар тек йол-юрис йорыкларын бузувларды белгилеп калмай, коьлик айдаган хатынларды байрам ман кутлайдылар, шешекейлер савкатлайдылар. Коьп хатынлар ДПС инспекторлардан сосындай савкатты куьтпегенлер, олар тергев уьшин оьз документлерин бергенлер. Кайтип хатынлар сейирге калганлар, уьйренген «Документлеринъизди беринъиз дегеннинъ» орынына полиция куллыкшыларыннан шешекейлер алганда.

С. Аджатаева, Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ юрисконсульты, иш службасынынъ капитаны.

Енъуьвшилер савгаланды

Автор  |  Среда, 14 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Разное

Янъыларда «Яс кеспишилер» WorldSkills Russia 3-нши регионаллык чемпионатынынъ ябылувына эм енъуьвшилерин савгалавга багысланган шатлыклы шара Махачкалада Татымлык уьйинде озгарылды.

Оьз ыхтыярлары уьшин куьрескенлер

Автор  |  Понедельник, 12 Март 2018 00:00  |  Опубликовано в Разное

Тарихтен бизге белгили болганлай, Халклар ара хатын-кызлар байрамы кыскаяклылардынъ оьз ыхтыярлары уьшин куьреси мен байланыслы. Эректеги 1857-нши йылдынъ 8-нши Март куьнинде Нью-Йоркта аяк кийим, текстиль, кийим тигуьв фабрикаларынынъ хатын-кызлар ваькиллери йыйылганлар. Ол шакта кыскаяклылардынъ ис аьллери бек авыр болган: олар куьнде 16 саьат ислегенлер, сол ок заманда эрлерден де тоьмен кыйын ак алганлар. Сонынъ сырагысында США хатынлары профсоюзлар туьзгенлер эм солардынъ биринши агзалары тек кыскаяклылар болган. Соьйтип олар оьзлерининъ бир неше талаплавларын толтыртканлар. 


Страница 1 из 11