Картинка

Янъыларда «село Терекли-Мектеб» СП МО-сынынъ Депутатлар йыйынынынъ сессиясында «Терекли-Мектеб авыл ериннен туьрли калдыкларды (кокысты) шыгарувга тарифлерди туьрлендируьв акында» деген сорав ойласылды. Сол 27-нши сессияда кабыл этилинген карардынъ негизинде «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасынынъ токтасы кабыл этилинип, эндигиси калдыкларды (кокысты) коьлик пен аькеттируьв уьшин аьр аьдемнен (аьелдинъ аьр агзасыннан) 40 маьнет акша кадери тоьленмеге кереги белгиленди.

Бир кесек болжалда уьй-уьйде йыйналып калган калдыклар (кокыс) заманы ман аькетилмей калганга  «Терекли-Мектеб» МУП Терекли-Мектеб яшавшыларыннан сол онъайсызлык уьшин кеширим тилейди. Узак заман калдыклар тиелетаган коьликке ярастырув ислер (ремонт) этилди.

«Терекли-Мектеб» МУП район орталыгы – Терекли-Мектеб авыл яшавшыларына калдыкларды (кокысты) аькеттируьв мен байланыслы налогты заманында тоьлемеге тилек салады. Налогты «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясында тоьлемеге болады.