Картинка

Россия бойынша увыт айынынъ 17-нши куьни Россия студентлер отрядларынынъ куьни деп токтастырылган (РСО).

Бу отрядлардынъ яслар уьшин маьнеси бек уьйкен эм пайдалы.

Яслар араларында ис тербиясын коьтерер ниет пен Россия Федерациясынынъ Президентининъ 86-ншы номерли Указы (21.02.2015 й.) кабыл этилинип алынган. Сога коьре Россия Федерациясы бойынша, сонынъ ишинде бизим Дагестан Республикамызда да, бу куьнге рас келип, коьп шаралар озгарыладылар. Бу шаралардынъ озгарылувы яслардынъ кызыксынувларын да коьтереди эм сол отрядлардынъ сыралары да кенъееди.

Г. Курганова.

Суьвpeттe: Россия бойынша студентлер отряды.