Картинка

Янъыларда «Яс кеспишилер» WorldSkills Russia 3-нши регионаллык чемпионатынынъ ябылувына эм енъуьвшилерин савгалавга багысланган шатлыклы шара Махачкалада Татымлык уьйинде озгарылды.

Чемпионатта 150 ис кеспилер эм сол кадер экспертлер ортакшылык эттилер. Базласлар оьткен куьнлерде конкурс майданларда 5000-нан артык аьдем болды.

Бас деп шатлыклы шарада конаклар алдына Дагестаннынъ ат казанган «Лезгинка» биюв ансамблининъ ваькиллери шыктылар. Сонъ йыйылганларга оьткен чемпионат акында сырагылы презентация ролиги коьрсетилди.

Енъуьвшилерди савгалав кезегин Дагестаннынъ ис эм социаллык оьрленуьвининъ министрининъ куллыгын юритуьвшиси Расул Ибрагимов ашты. Оннан сонъ ийги деген катнасувшыларга савгаларды ведомстволар ваькиллери эм компаниялар етекшилери тапшырдылар.

Н.Кожаева.