Спорт

Яшавын спорт пан байланыстырып келеди

Автор  |  Пятница, 22 Декабрь 2017 00:00  |  Опубликовано в Спорт

Элимизде, сонынъ ишинде республикамызда эм районымызда да спорт тармагы кенъ яйылып келеди.

Куьнбатар авыл орта мектебинде окувшылар арасында спорт пан кызыксынувга уьйкен эс берилип келеди. Окувшылар район, республика бойынша ярысларда да ийги коьрсетуьвлери мен баскаланадылар. Сол затта ерли мектеб окытувшысынынъ уьлиси уьйкен.

Бир эл – бир команда

Автор  |  Вторник, 19 Декабрь 2017 00:00  |  Опубликовано в Спорт

Дагестан Республикасынынъ Спорт эм физическая культура министерствосы Россия Федерациясынынъ субъектлеринде уьстимиздеги йылдынъ 20-ншы сентябринде « ГТО – бир эл, бир команда» деген «Савлайроссиялык физкультура-спорт» фестивали оьтеятканын билдиреди. Белгиленген шара Россия Федерациясында ГТО комплексининъ киритилуьви бойынша спорт ведомстволар эм министрестволарынынъ 3 йыллык куллыгынынъ сырагысы.

Фестиваль уьстимиздеги йылдынъ 20 сентябриннен 20-ншы декабрине дейим Россия Федерациясынынъ баьри субъектлеринде аьрекет эткен тестирование орталыкларынынъ негизинде «ашык эсикли куьнлер», солай ок физкультура - коьлем шаралар форматында озады.

Турнир озгарылды

Автор  |  Пятница, 08 Декабрь 2017 00:00  |  Опубликовано в Спорт

ДР Спорт эм физическая культура министерствосынынъ спорт-коьлем шараларынынъ 2017-нши йылга календарли планына келисли Каспийск каласындагы К.Курамагомедов атындагы ДЮСШ энергетический колледжининъ Спорт уьйинде уьстимиздеги йылдынъ 2-3-нши декабринде спорт устасы Юнус Гусейновтынъ эстелигине ушу-саньда бойынша халклар ара турнир озгарылды. Базласлар 2-нши эм 3-нши декабрьде 10.00 саьатте басландылар. Шарадынъ шатлыклы ашылувы 3-нши декабрьде 14:00 саьатте болды. 3 алтын медальге Кизляр каласынынъ ваькиллери , 2-сер алтын медальге Махачкаладан эм Карабудахкент районыннан эм 1 алтын медальге Буйнакск районыннан спортсменлер тийисли болдылар.