• Сегодня: Пятница, 2 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 2 Тамбыз айы, 2023

Коронавирус — Авырувдынъ алдын шалув ниет пен

Голос Степи
Август18/ 2022

Коьлем информационлык билдируьвлерге коьре, Дагестан Республикасы бойынша коронавирус пан авырыйтаганларга косымша орынлар туьзилген. Республикадынъ 15 медициналык учреждениелеринде 201 орын аьзирленген. Регионнынъ больницаларында 184 аьдемлер эмленедилер, солардынъ ишинде — 14 бала, 65 ястан йогары 47 инсан, авыраяклы 20 хатын.

Ногай район ЦРБ билдируьвлери бойынша, сары тамбыз айынынъ 16-ншы куьнине уьйде коронавируслы инфекциясы ман авырыйтаган 4 аьдем эмленедилер, бир авырувлы пневмония ман больницага туьскен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group