• Сегодня: Пятница, 2 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 2 Тамбыз айы, 2023

Шамиль Акбулатов:«Оькимет берген амалды кулланмага алгасайык»

Голос Степи
Август18/ 2022

Йыйын.

Ногай район администрациясынынъ бу юмадагы аппарат йыйынында «Газпром газораспределение «Дагестан» ООО «Степное» районлар ара управлениесининъ Ногай районынынъ ЭГС «Догазификация» оькимет программасын Ногай районынынъ авылларында яшавга шыгарув бойынша куллыгы» эм «Ногайский район» МР администрациясынынъ архитектура эм ЖКХ боьлигининъ 2022-нши йылдынъ 7 айы ишинде эткен ислери акында» деген эки маьнели сорав ойласылды.

Йыйын басланаяктан алдын район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов оьткен айда болып озган автораллидинъ сырагылары бойынша Сабират Абубекеровага ДР Спорт министрининъ Сый грамотасын тапшырды.

Йыйыннынъ куьн йосыгындагы биринши соравы бойынша «Газпром газораспределение «Дагестан» ООО «Степное» районлар ара управлениесининъ Ногай районынынъ ЭГС начальниги Шамиль Акбулатов эсап берди. Онынъ айтувы ман, «Догазификация» оькимет программасын яшавга шыгарув бойынша уьйлерине газ еткерилмеген район яшавшыларыннан аьризелер алынады. Быйылдынъ 15-нши августына халктан баьриси 108 аьризе туьскен, аьризе берген 103 аьдемнинъ уьйлерин газ тармагына косув акында келисуьвлер туьзилген эм кол басылган.

Ш.Акбулатовтынъ соьзине коьре, районнынъ газ службасынынъ куллыкшылары халк арасында «Догазификация» программасы бойынша аьризе беруьв акында информация этуьв исин юритедилер. Соны ман байланыста аьли Махачкаладан керекли материаллар сатылып алынган. Эндигиси район газ службасы тийисли организациялар ман проект-излестируьв эм курылыс-монтаж ислерин юритуьв уьшин контрактлар туьзуьвди куьтеди. «Бизде курылыс-монтаж куллыкларды юритуьв уьшин тек 2 темир иритуьвши усталар эм 1 техника алаты бар. Сол себептен газ тармакларын бир неше шакырымлап тарткандай бизде амаллар йок», – деди Ш.Акбулатов.

Ол солай ок буьгуьнлерде районнынъ газ службасынынъ куллыкшылары келеяткан 2022-2023-нши йыллардынъ куьз-кыс вакытына аьзирлик коьруьв ислерин оьткеретаганлары акында да билдирди. «Этилинеек ислердинъ планына коьре, газ трубаларын сырлав бойынша куллыклар каралган эм биз соларды битиргенмиз демеге болады. Соны ман бирге сынган участоклардагы тиревлерди, шкаф пунктларындагы алатларды авыстырув ислери де юритилмеге каралады. Баьриси 2025-нши йылга дейим газ тармакларын модернизациялавга 48 объект каралган. Олай дегени, эскирген объектлерди янъыларына авыстырув, трубалардынъ оьлшемлерин артырув, маьселели участокларды ярастырув ислери юритилеек», – деди Шамиль Акбулатов.

Сондай маьселели участоклар Калинин – Терекли-Мектеб, Терекли-Мектеб – Нариман авыллары аралыгындагы газ магистральлери арасында йок тувыл.

«Догазификация» программасы бойынша Нариман авылында «зеленкалар» аьзирлев бойынша куллык аьруьв юреди. Бу яктан Арсланбек авыл советиннен буьгуьнге дейим бир аьризе де туьспеген.

«Догазификация» программасы кайзаман кутылаягы акында аьли уьшин оькимет ягыннан беркитилген бир заман шагы да коьрсетилмеген. Сонынъ уьшин буьгуьн патшалыгымыз бизге сондай амалды берген сонъ, аьрекетлеп соны кулланып калайык. Авыл орамларында газ тармаклары тартылган. Ама уьй-азбарларына дейим кайдай да бир себеплерден газ еткерилмеген яшавшылар заманды йибермей аьризелер бермеге тийисли», – деп билдирди Шамиль Акбулатов.

Йыйыннынъ экинши «Ногайский район» МР администрациясынынъ архитектура эм ЖКХ боьлигининъ 2022-нши йылдынъ 7 айы ишинде эткен ислери акында» деген соравы бойынша сонынъ етекшиси Алибек Муллаев эсап берди. Онынъ доклады газетадынъ кезекли номеринде баспаланаяк.

М.Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group