• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Яс талаплар. Йогары оьнерин коьрсетти

Голос Степи
Август18/ 2022

Янъыларда Москва каласында оьткен Савлайроссиялык «Талаплар парады -2022» деп аталган яратувшылык шарасында Терекли-Мектеб авылында аьрекетин бардыратаган Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окувшысы Диана Муслимова енъуьвшиси болды. Бу шара Россия Федерациясынынъ Маданият министерствосынынъ колтыклавы астында уйгынланган эди.

Яс домбырашы кызымыз оьз оьнерин коьрсетип, энъ де сыйлы савга – Гран-При алган. Дианады халкымыздынъ белгили композиторы эм оьнерли аьдемлерининъ бириси Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиев аьзирлейди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group