• Сегодня: Среда, Сентябрь 22, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 22 Кырк кийик айы, 2021

«Ак турналар» бизи мен дайымга

Голос Степи
Сентябрь09/ 2021

Дагестан еринде коьп йыллар артта Дагестаннынъ халк шаири Расул Гамзатовтынъ баславы ман «Ак турналар куьнлери» озгарылып басланган.

Уллы шаир дуныядан кешкен сонъ, бу байрам Халклар ара Гамзатов фестивали «Ак турналар куьнлери» деп аталынган эм онынъ тувган куьнине рас барып озгарылады. «Ак турналар» куьнлери Расул Гамзатовтынъ эсине этилинген сый эм согысларда янлары курман болган аьскершилерге бас июв болады. Коьп аьдемлер давдан кайтпаганларды Расул Гамзатовтынъ «Турналары ман» байланыстырадылар. Олар болса эс эм сенимнинъ белгиси болып калганлар. Дагестан шаири оьлим эм сенимди байланыстырып, аьлемет байрам туьзген. Уллы шаир бизим арамыздан кеткенли 18 йыл болады, ама онынъ поэзиясы эм «Ак турналар куьнлери» – бизи мен дайымга.

Быйыл XXXV Халклар ара Гамзаттынъ адабиат фестивали «Ак турналар куьнлери» ЮНЕСКО эгидасынынъ астында 8-10 сентябринде озгарыладылар. Дагестан шаирининъ эсине сый этип, бизим республикага элимиздинъ туьрли калаларыннан эм шет эллерден шаирлер, язувшылар эм коьшируьвшилер келгенлер.

Махачкалада конаклар Дагестан язувшылар союзында, Расул Гамзатовтынъ адабиат эм П.Гамзатова атындагы Дагестан саниятлар музейлеринде, А.Тахо-Годи атындагы ДР Миллет музейинде, «Россия – меним тарихим» тарих паркында болаяклар.

Шаирдинъ тувган куьни – 8-нши сентябрьде Тарки-Тауда онынъ камырына эм М.Горький атындагы Орыс драмалык театрынынъ касындагы эстелигине гуьл байламлар салындылар. Сол куьн Аьскерши-босатувшы эстелигининъ касында шатлыклы митинг оьтти. Кешки доьрт саьатте Поэзия театрынынъ майданында «Ак турналар шакырувы» поэзия кешлиги уйгынланды.

9-ншы сентябрьде республикамызга келген конаклар Гуниб, Хунзах авылларына эм Дербент каласында болаяклар. Сол куьннинъ кешесинде «Турналар» илми-савлык беркитуьв орталыгында поэзия кешлиги оьтеек.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика