• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Альберт Батыргазиев Европа чемпионы да болды

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Дуьйсемби куьн, 11-нши октябрьде, быйыл яздагы Токиода болып оьткен Олимпиада чемпионы, россия боксеры Альберт Батыргазиев Савдуныялык боксер организациясынынъ версиясы (WBO) бойынша Европа чемпионы деген сыйлы атты казанды. Ол бу ярыста 57,15 килограммлык шекки категориясында катнаскан.

Башкортостан Республикасынынъ бас каласы Уфада оьткен 10 раундлы куьресте Альберт Батыргазиев итальяншы Суата Лазеди экинши раундта ок техникалык нокауты ман енъген.
Соьйтип яс боксер Альберт Батыргазиев экинши кере сондай сыйлы атты казанып туры. Ал деп 2020-ншы йылда оьзининъ биринши куьресинде Батыргазиев Савдуныялык боксер ассоциациясынынъ версиясы (WBА) бойынша Азия чемпионынынъ белбавын уткан.
Баьриси 23 ясындагы спортсмен эндигиси йогары дережели куьреслерде 4-нши кере енъуьвге етисип туры (4 кере де нокаут пан) эм бир кере де енъилмеген.
Альберт Батыргазиев доьрт кайта Россия чемпионы деп саналады.
Атаклы ердесимизди сондай йогары уьстинлиги мен кутлаймыз!

Яндекс.Метрика