• Сегодня: Воскресенье, Февраль 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Увыт айы, 2021

Аьвелгиди коьз алдына аькелип

Голос Степи
Февраль19/ 2021

Ислам Юнусович Курманов Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ Новкус-Артезиан авылында тувып-оьскен. Он ясыннан алып ол суьвретлев оьнершилиги мен кызыксынып баслаган. Бара тура сол кызыксынувы ога яшав йолын сайламага, сулыбын оьстирип, халк арасында ийги танылмага амал берген.

Ерли орта мектебининъ 10-ншы классын кутылган сонъ, Ислам Ставрополь каласынынъ крайлык художестволык училищесине окувга туьскен. Шалыскыр, билимге ымтылыслы яс аьдем студент йылларында коьплеген яс-явка выставкаларында катнаскан. Соьйтип, 2001-2002-нши йылларда Москва каласында озган Савлайроссиялык выставкада ортакшылык эткен. Онынъ куллыклары Москва каласында озган Россия кубыласынынъ суьвретшилерининъ выставкасында да коьрсетилгенлер. Билимин оьстируьв мырат пан ол Краснодардынъ Кобан оькиметлик университетининъ Ставрополь каласындагы суьвретлев-графикалык факультетине туьскен.
Йогары билим алып, Ислам Нефтекумск каласынынъ балалар суьвретлев школасында окытувшы болып куллык этип баслаган. Онда он алты йылдынъ бойында етимисли аьрекет эткен. Куллыгын аьруьв билген замандасымыз бай сулыбы ман оьсип келеятырган яс арка ман боьлиседи, балаларды суьвретлев оьнершилигининъ сырларына уьйретеди.
Исламнынъ суьвретлери, коьбисинше, Ногай шоьлининъ ярасыклыгын, халкымыздынъ бурынгы тарихин коьрсетуьвге каратылганлар.
– Мен данъклы болувга ымтылмайман. Оьз аьрекетимди халкыма багыслайман. Бас мырадым оьрметли ногайымыздынъ бурынгы тарих, маданият байлыкларын коьз алдына еткерип, аьлиги замангы тарихимизде калдырув болады. Эгер сол затларды яс аркаларга еткерип барсак, олар да халкымыздынъ патриотлары болып оьсерлер эм миллетимизди келеекте данъкларлар деп сенемен, – дейди Ислам.
Оьз куллыкларынынъ бирисинде Ислам Курманов республикамыздынъ ериндеги савлай дуныяга белгили болган Карлытавдынъ да ярасыклыгын ясап коьрсеткен. Суьвретши дуныяга, миллетлерге тынышлыкты, тувган элге суьйимди эм алаллыкты суьвретлеп коьрсетеди. Яс суьвретшидинъ ясаган куллыкларын туьрли регионлардан сатып алмага келедилер.
Исламнынъ атасы Юнус – кеспили курувшы, онынъ колы ман коьплеген турак уьйлер курылганлар. Ястынъ анасы Альфизат кесписи бойынша – медицина куллыкшысы. Ол балалар бавында куллык эткен. Аьлиги заманда олар Норильск каласында куллык этип яшайдылар. Юнус эм Альфизат Курмановлар аьелде уьш балады оьстиргенлер. Тунъгышлары Ислам, оннан сонъ Аслан эм карындасы Алтынай боладылар.
Ислам Дагестан Республикасынынъ Тарумов районынынъ Новодмитриевка авылыннан Рупия деген сылув кыз бан бактысын байлаган. Ян косагы ман аьелде уьш балады тербиялайды.
Биз Ислам Курмановка алдыдагы яратувшылыгында энди де йогары коьнъилликти, коьп уьстинликлерди сагынамыз.
А. Найманов.
Суьвретте: Ислам Курманов оьз суьвретининъ янында.
Автордынъ алган суьврети.

Яндекс.Метрика