• Сегодня: Пятница, Август 12, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 12 Сары тамбыз айы, 2022

Аьел — ийги аьдетлерди саклавшы

Голос Степи
Август05/ 2022

Янъыларда Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында орынласкан ЗАГС меканында, Хатын-кызлар совети мен уйгынланып, «Сен, кызым, баска аьелге кетип турысынъ» деп аталып, тоьгерек стол озгарылды.

Шарага аьелде кызларды тербиялав, олардынъ ден савлыгы, аьел катнаслары акында соравлар каралды. Тоьгерек столда Дагестан Республикасынынъ ат казанган врачлары А.Абдурахманова, репродуктивли ден савлыктынъ саклав кабинетининъ врач-акушеры Э.Караева, Нариман авыл балалар бавынынъ заведующийи Г. Ильясова, КЦСОНспециалистлери Ф. Абдулкадырова эм З.Аджигельдиева, ис ветераны Т.Шандавова, «село Терекли-Мектеб» СП МО специалисти А. Суюндикова, коьп балалы ана М.Аджигайтканова катнастылар. Шарады Ногай районынынъ Хатын-кызлар советининъ председатели А.Манкаева ашты. Ол оьз соьзинде кызларды келеектеги аналар, келинлер этип тербиялав исинде аьелдинъ орыны уьйкен экени акында хабарлады. ЗАГС-тынъ специалистэксперти Т.Аджатаева район бойынша демография аьллери акында билдируьв этти, ол быйылдынъ ишинде брак регистрациялав эм аьеллердинъ айырылувы озган йылларга коьре оьскенин оькиниш пен айтты. Солай ок врач-гинеколог Э.Караева оьспир-кызлардынъ ден савлыгын саклав иси акында хабарлады. Ол келтирген санлар буьгуьнлерде куллыкты бу сорав бойынша белсен юритуьв кереги акында аян коьрсетти. Оьз сулыбы ман коьп балалы аьелдинъ бийкеси Майя Аджигайтканова боьлисти. Ол оьз аьелинде тек уьйшиликте онъайлык эм йылувлык тувыл, аьел катнасларында яваплылык, анъламлык, бир-бирисин коьтергишлев сезимлерди кайтип кеплемеге кереклиги акында хабарлады. Бу сорав бойынша этилинетаган иси акында билимлендируьв организацияларынынъ, КЦСОН куллыкшылары, шара конаклары айттылар. Оьз аьел сулыбы ман, коьрими мен ясуьйкенимиз, белгили врач Асрет Сарсеевна Абдурахманова боьлисти. Ол келеектеги келинлерге, кайнаналарга оьз маслагатларын берди. Шара коьтеринъки коьнъилде оьтти.

Г.Бекмуратова.

Яндекс.Метрика