• Сегодня: Понедельник, Август 15, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 15 Сары тамбыз айы, 2022

Аьр этилинген ийне — эпидемияга карсы

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Кавыфлы коронавируслы инфекциясынынъ яйылувы ман байланыслы аьл бирерде осалланады, бирерде тагы да яйылады. Элимиз бойынша пандемия басланганнан алып 20 мынънан артык аьдем авырыды. Себеби сол: аз процент аьдемлер вакцинация процедурасын оьткенлер.

Бу маьселе бойынша С.Батыров атындагы Терекли-Мектеб саниятлар мектебининъ директоры Анвар Аджибаев боьлисти.
– Бизим мектеб окытувшыларынынъ кишкей коллективи коронавируслы инфекцияга карсы вакцинацияды озган язлык эм яй куьнлеринде оьткенлер. Сырагылары коьз алдында: буьгуьнге меним баьри ис йолдасларым аман-эсен сав аьллеринде эм тынышлыкта оьзлерининъ яратувшылык аьрекети мен каьрлейдилер. Солай ок мектеб окувшыларымыз арасында да авырыганлар йок. Сонынъ уьшин районымыздынъ баьри яшавшыларына вакцинацияды оьтпеге маслагат этемен: пандемияды осаллатув, соны ман байланыслы туьзилген йорыкларды тайдырув, аьримиздинъ савлыгымыз болып, аьелимиз эм кардаш-тувганларымыз тоьгерегинде наьсипли аьлде яшав оьмирин суьруьв уьшин. Республикамыздынъ эм районымыздынъ яшавшыларынынъ яртысынынъ коьбиси прививка алсалар, сол кавыфлы мараз куьшин йойып, осалланаягына сенемен, – дейди Анвар Аджибаев.

Яндекс.Метрика