• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Бай асабалыгын калдырган аьлим

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Янъыларда Карашай-Шеркеш Республикасындагы Эркен-Шахар авылындагы район маданият уьйинде тарих илмилерининъ докторы, профессор Рамазан Хусинович Керейтовтынъ эстелигине багысланган амаллама уйгынланып оьтти. Кешликти Карашай-Шеркеш Республикасынынъ маданият министрининъ орынбасары М.Баисова уйгынлап озгарды.

Рамазан Хусинович Керейтов Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган илми аьрекетшиси, тарих илмилерининъ докторы, профессор, драматург, Россия Федерациясынынъ Язувшылар союзынынъ агзасы, ногай халкынынъ шынты патриоты болады. Ол ногай халкынынъ энуьвин, онынъ тарихин, оьрленуьв йолын тергев, уьйренуьв бойынша 150-ден артык илми ислерининъ авторы болады. Белгили кавказовед аьлими илми дуныясында тек бизим элимизде тувыл, шет эллеринде де уьйкен сыйга тийисли болган. Ол ногай халкынынъ атын коьплеген илми конференцияларында айттырып келген, белгили аьлим оьзиннен сонъ уьйкен бай асабалыгын калдырган.
Тарих илмилерининъ докторы Рамазан Хусиновичтинъ эстелигине багысланган шарада Ногай муниципаллык районнынъ администрациясынынъ аькимбасы М.А.Хапиштов, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ маданият министри З.Агибров, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ миллет ислери, коьлем коммуникация эм баспа министри А.Кумуков, Халк Йыйынынынъ депутаты, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Оькиметининъ агзалары, ямагат организацияларынынъ эм дин конфессияларынынъ ваькиллери, баска болып, ис йолдаслары, дослары, аьлимнинъ тувган кардашлары, Ногай районынынъ конаклары эм яшавшылары ортакшылык эттилер.
Суьвретте: Ногай муниципаллык район администрациясынынъ аькимбасы М.Хапиш- тов шарада катнасув мезгили.

Яндекс.Метрика