• Сегодня: Среда, Июль 28, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 28 Шилле айы, 2021

Бактысы берекетли хатын

Голос Степи
Июль16/ 2021

Уьйде ясуьйкен аьдем бар болганы – наьсип. Ата-аналары сав-саламат болган инсанлар да бек наьсипли аьдемлер, оларга керекли заманда маслагат бермеге – ата, басыннан сыйпамага ана бар. Сондай ясуьйкенлеримизди орамда коьрсем, аманшылыгын билмеге ымтыламан, мага коьре, оларга ийги соьз де юрегине якын болады, коьнъилин коьтереди.

Мен Салимет Исмаил кызы Маликовады коьп йыллардан бери таныйман эм буьгуьнлерде ол 80 ясына толады деп айтканда, сейирге калдым. Аллага шуькир, йылларга бойсынмай келеди сыйлы абамыз, сол да бек ийги.
– Мен дав басланганлы бир ай да кетпей тувганман. Анам кырда ислейтаган болган, истен туьсте уьйге келгенде, аягы енъилленген. Мен сени уьйледе тапканман деп айтатаган эди мага анам. Атамыз сол куьнлерде давга кеткен. Сонъында куьшли яраланып, оны уьйге кайтарганлар. Ол районда ислеген, согыста бузылган ерлерди туьзуьвге оьз уьлисин коскан. Дуныядан эрте кешип кетти, мен аьли ойлайман, яралары авыр болган болса ярайды. Ол бек танъ аьдем эди. Сталин атындагы совхозда председатель болып иследи, Орта-Тоьбе авылында мал оьстируьвши куллыгын эткен. Анам Марие бир куллыктан да кажынмай ислейтаган болган, танъ ман турып, кырга кетип ислегенлер, мамык отайтаган болганлар, – деп эскереди Салимет Исмаил кызы сол йылларды.
Атасы согыс заманда Моздок каласында куллык эткен, ол яраланган заманда аьптеси Карагыз Сабутова оьгиз егип, бир арба оьтпек алып барып, яраланган аданасын аькелген. Бу хабарды Маликовлардынъ аьелинде кишкей балаларга дейим биледилер. Салимет Исмаил кызы Карачаевск институтын битирген, сонъында Куьнбатар авылында окытувшы, бухгалтер, ис бойынша тамада экономист, эгиншиликтинъ бригадири, МТФ бригадири болып куллык этти. Совет Союзы бузылаяктан алдын Куьнбатар авыл совхозында секретарь болып иследи. Меним эсимде Салимет Исмаил кызы «Ортатюбинский» совхозында ислегени. Сол йылларда ол район депутаты болып сайланган, онынъ бас борышы – водопровод салмага. Бу сорав бойынша хатын коьп капыларды ашкан. Буьгуьнлерде ол Нарбек Ажоьк увылы Аджигайткановка бу ис бойынша коьмек эткени уьшин савбол айтады.
Районнынъ ямагат иси уьшин Салимет Исмаил кызы РСФСР «Билим» ямагаты, Дагестан Республикасынынъ КПСС обкомы эм Ногай районынынъ КПСС комитетининъ Сый грамоталары ман савгаланган. Москва каласында озгарылган РСФСР кооператорларынынъ VIII съездинде делегат болып йиберилген, бир неше кере район эм авыл советлерининъ депутаты болып сайланган.
Аьлиги заманда Салимет Исмаил кызы тийисли тыншаювда. Бирге тувып-оьскен бавырлары – синълилери, аданасы, олардан тувган балалары оны оьрге салып сыйлайдылар. Улы Абусаид, келини Исманият, унык кызлары эм немерелери – Салимет-абамыздынъ яшавынынъ маьнеси. Олар ога коьнъил куванышын, яшамага куьш эм бу дуныядынъ баьри йылувлыгын савкатлайдылар.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: С.Маликова.

Яндекс.Метрика