• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Балаларга савкатланган бакты

Голос Степи
Октябрь08/ 2021

Окытувшыдынъ куллыгы кайзаман да сыйлы эм маьнели. Аьр бир дерис – тынышсыз юрекли аьдемлердинъ яшавынынъ маьнели кесеги. Эм аьр бир окувшы – энъ де аьзиз эм ювык аьдем.

Окытувшылык тармагында ислейтаган инсанлар кесписине савлай юрегин, заманын, билимин берип яшайдылар. Окытувшы болып мага туьсти ислемеге бир неше йыллар Курской районынынъ Серноводское авылында, сонъында тувган авылымнынъ мектебинде куллык эттим. Балалар ман ислев тынышлардан тувыл. Баслангыш класслардынъ окытувшыларына боьтен де кыйын деп ойлайман. Биринши кере мектебтинъ босагасын абытлаган окып-язып болмайтаган саьбийлерди билим сырларына уьйретуьв – кыйынлы ис. Соьйтип, Нафисат Солтан кызы Эрежепова коьплеген йыллар балаларды окып-язып уьйретеди. 1985-нши йыл Махачкала каласында Г.Цадаса атындагы Дагестан патшалык педагогикалык институтын битирип, яс окытувшы Уьйсалган авыл мектебине ислемеге келеди, буьгуьнлерде ол авылдынъ бир неше несил ваькиллерин билим йолына салып келеятыр. Биринши карастан Нафисат Солтан кызынынъ юзин суслы коьресинъ, болса да оьз исин, окувшыларын ол юреги мен суьеди. Мага бу окытувшы ман бир коллективте ислемеге де туьсти.
– Нафисат Солтан кызы оьз исине алал юрек пен, яваплылык пан карайтаган куллыкшы. Оьз исинде ол окытувшыга келисли касиетлерди кепледи – окувшыга кызыксынув, аьдиллик, янъылыкка, билимге ымтылув. Оьз исинде окытувшылык тармагындагы янъы йосыкларды кулланады, класстан тыс исти де ийги этип уйгынлайды. Нафисат Солтан кызынынъ окувшылары туьрли мектеб, район сабак, онлайн-олимпиадаларында катнасады. Окытувшы дерислерде косымша билдируьвлер, ойынлар кулланады, кеспи усталыгын оьстируьвге уьйкен маьне береди. Нафисат Солтан кызы куьшли эм осал билимли окувшылар ман айырым ислейди. Окытувшы коьп куллык балаларды тербиялавга салады. Онынъ исининъ бас маьнеси – окувшыларды бирлестируьв, оларды ийги аьдем этип тербиялав, – деп айтады окытувшы акында Уьйсалган авыл мектеб директоры Зульфия Магометали кызы Кожаева.
Коллективинде, ата-аналар, окувшылар арасында Нафисат Солтан кызы Эрежепова сый-абырай казанган. Ол окыткан окувшылары буьгуьнлерде элимиздинъ туьрли муьйислеринде яшайдылар, кеспи байырлап, ислейдилер. Мен ойлайман, олардынъ кайбириси биринши окытувшысын эслерине алып, уьйкен разылыгын билдиредилер.
Уьйсалган авылында ол бактысын да тапты, авыл ясы Аскербий Эрежепов пан аьел курып, эки увыл – Айдамирди эм Радмирди оьстирдилер, уьйли-эсикли этип буьгуьнлерде, уныкларга куьезленип яшайдылар.
Окытувшылардынъ кыйынлы иси окувшылардынъ уьстинликлери, етимислери мен акланады. Мен Нафисат Солтан кызын янъыларда «Дагестан Республикасынынъ билимлендируьв отличниги» деген коькирек белгиси мен савгаланганы ман эм кеспи байрамы ман кутлайман, аьли де коьп бийикликлер йорайман.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Н.Эрежепова.

Яндекс.Метрика