• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Биздегине усаслы бир ерде де йок

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Омаргаджи Шахбанов, Шуьмлелик авылынынъ орта мектебининъ директоры:
– Бизим тынышлык яшавымызга бу кавыфлы инфекция киргенде, бизим элимиздинъ етекшилигининъ тапшырмасы бойынша аталык илмисининъ айтылган аьдемлери бу вакцинады туьзгенлер. Сонъында билингенлей, буьгуьнге савлай дуныя бойынша бизим «Спутник V» вакцинасына усаслы вакцина йок. Шет эллер бу вакцинады бизден куьби мен сатып аладылар.

Бизим мектебимиз районда бириншилер санында коронавируска карсы прививка эттирди. Бу аьлде, аьдеттегидей, етекши сонъында тувыл, алды сырада болмага керек дегенде токтап, мен биринши болып вакцинацияды алдым. Сонъында мен оьз ювыкларыма эм кардаш-тувганларыма вакцинация оьтуьвдинъ маьнелигин анълаттым. Меним маслагатыма эс каратканлардынъ баьриси де бу куьнлерде, Кудайга шуькир, сав эм аман-эсен. Кайтип тегин эсабында берилетаган вакцинасын урдыртпаска болады. Мен оьзим ше тегин болмаса да, вакцина сатып алып эмлев ниетте этилетаган процедурасын да оьтер эдим.

Яндекс.Метрика