• Сегодня: Воскресенье, Октябрь 2, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 2 Казан айы, 2022

Бизим исимиз дайым да онъ: Тувган Элди коршалав

Голос Степи
Сентябрь22/ 2022

Россия Президенти Владимир Путин элимиздинъ яшавшыларына каратылган шакырувында Савытлы куьшлер сырасына гражданларды шакырув акында толы болмаган мобилизация акында билдирген.

Патшалыгымыздынъ етекшиси сондай енъил болмаган карарды бас деп Федерациядынъ яшавшыларынынъ кавыфсызлыгын, сонынъ суверенитетин эм территориаллык бирлигин канагатлав ниети мен кабыл эткен. Сондай карарларды элимиздинъ басшылары аьр заман да Аталыгымыз эм сонынъ халкы уьшин енъил тувыл заманларда алганлар.
Бизим халкымыздынъ тарихинде сондай яваплы заманлар неше кере де болганлар эм аьр заман да халкымыз оьз элининъ эркинлигин эм бойсынмаслыгын яклаган эм енъген, неге десе бизим исимиз дайым да онъ: Тувган Элимизди коршалав.
1945-нши йылдан алып, Экинши дуныя согысы кутылганнан бери буьгуьнге дейим, США-дынъ политикасы дайым да бизим патшалыгымызга карсы каратылган. Соннан себеп мен 80-нши йыллардынъ ортасында бизим элимиздинъ ол замандагы етекшилерининъ туткан ойын анълап болмайман, неге десе олар США-дынъ политикасына ерип бизим уллы патшалыгымыз – СССР-ды буздылар. Олардынъ янъылыслары эндигиси буьгуьнлерде бизди Украина еринде, алдынгысы бизге ювык эм кардаш болган элде, бизим аьскерлердинъ специальли согыс операциясын юритуьвге амалсыз эттилер. Бизим элимиздинъ етекшилери Украинада туьзилген аьллер уьшин онынъ яшавшылары тувыл, баьри зат уьшин де оьз элининъ ишки ислерине Куьнбатар эллерин катыстырган эм оьзининъ биринши душпаны деп Россияды эм сонынъ халкын коьрсеткен аьлиги Украина етекшилери куьнали деп санайдылар.
М.Ханов.

Яндекс.Метрика