• Сегодня: Среда, Июнь 3, 2020
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 3 Тамбыз айы, 2020

Биргелессек, кыйынлыкты енъермиз

Голос Степи
Май22/ 2020

Оьткен юмадынъ ишинде «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков Ногай районымыздынъ учреждениелерининъ етекшилерине, буьгуьнлерде Орталык больницасында зарарлы мараз бан куьрес юритип турган медициналык куллыкшыларына кешки асты аьзирлеп элтевди уйгынламага керек эди деген маслагатын берген эди. Сонынъ акында бизге «Ногайский район» МР администрациясынынъ опека эм попечительство боьлигининъ тамада специалисти Лейла Аджикова билдирди.

Онынъ билдируьвине коьре, баьри учреждениелерининъ етекшилери де разы болдылар эм бир юма узагында «Ногайский район» МР администрациясынынъ куллыкшылары кешке ювык заманда, «кызыл зонадагы» медициналык куллыкшыларына ас элтеп турдылар.

Оларга асты алмага оьз карыжларын «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ депутатлары, Россельхозбанк, Ногай районындагы ДР Казначейство боьлигининъ етекшилери, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы, Пенсионлык фонды, «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясы эм «Инсан» саваплык фонды шыгарганлар. Сол акцияды озгарувга оьз косымын эткен организациялардынъ етекшилерине «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков оьз разылыгын билдирди:

– Бу тыныш болмаган заманларда биз биргелесип, бир-биримизге ярдамымызды этсек, кыйынлыкты да, келген казады да оьтпеге тыныш болар.

Медициналык куллыкшылары да оьзлерининъ разылыгын билдирдилер.

Яндекс.Метрика