• Сегодня: Воскресенье, Октябрь 2, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Казан айы, 2022

Бирлесуьв коьпирин беркитуьв мыратта

Голос Степи
Сентябрь22/ 2022

Республикамызда Дагестан халкларынынъ бирлесуьв куьни йыл сайын кырк кийик айынынъ 15-нши куьнинде кенъ байрамшыланып келеди. Элимизде Дагестан энъ коьп миллетли республикаларынынъ бириси деп саналады. Аьдетинше, бу байрам куьни регионымыздынъ туьрли муьйислеринде кенъ белгиленеди. Ол халк кыдырувлары, фольклор коллективлерининъ концертлери, спорттынъ туьрли миллет кеплери бойынша базласувлары, ярмалыклар эм сондай баска шаралар озгарув ман оьтеди. Билимлендируьв ошаклары да, бу байрамга багыслап, ашык дерислерин, выставкаларын, тарих бойынша шараларын озгарып келедилер.
Сол куьн Махачкаладынъ округына киретаган Главсулак авылынынъ 21-нши номерли орта мектебинде де Дагестан халкларынынъ бирлесуьв куьнин шатлыклы аьлде белгиледилер. Байрам куьнге багысланып, биринши классында класс етекшиси Зульмира Абдулбакиевна Гасановадынь етекшилеви мен шатлыклы шара оьтти.
Шарады 10-ншы класс окувшылары Сабир Гасанов эм Лейла Утегенова юриттилер. Окувшы Испаният Османова «Досларды сакланъыз» деген уллы дагестан шаири Расул Гамзатовтынъ ятлавын бу яктан оьнерлиги мен окып эситтирди. Солай болып, Дагестан халкларынынъ бирлесуьви акында ятлавларын биринши класс окувшылары Камал Османов, Умият Батырова эм Ахмад Сайпилаев окыдылар.
Туьрли миллет кийимлерин кийген эм халклар ара татымлык, дослык, тил бирликти йырларда, ятлавларында йораган окувшылар сол куьн бирлесуьвдинъ коьпири беркуьвге оьзлерининъ кишкей косымларын эттилер.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шара катнасувшылары.

Яндекс.Метрика