• Сегодня: Суббота, Декабрь 4, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Карагыс айы, 2021

Бир ятлавдынъ антологиясы

Голос Степи
Ноябрь10/ 2021

Калмык Республикасынынъ бас каласы Элистада янъыларда «Кызыл боьригоьз боларман» деп аталып, дуныя халкларынынъ 33 тиллеринде бир ятлавдынъ антологиясы шыккан. Онынъ авторы аты савлай дуныяга белгили болган шаир, прозаик, коьшируьвши эм драматург Михаил Хонинов болады.

Бу йыйынтык автордынъ 100 йыллыгына багысланган. Ятлавды коьширгенлердинъ ишинде ногай шаири Анварбек Култаев те бар. Йыйынтыкта баска коьшируьвшилер мен бирге ногай шаирининъ кыска биографиясы, ногай тилиндеги ятлавы эм суьврети де ерлескен.
Антологияда ятлав калмык эм орыс тилинде де бериледи. Китапти туьзуьвши Римма Хониновадынъ айтувы ман, мундай йыйынтык калмык поэзия тарихинде бир де болмаган. Ювык арада Элиста каласында Михаил Хониновтынъ тувганлы 100 йыллыгына багысланган шатлыклы кешлиги оьткерилмеге каралады, мунда баьри де коьшируьвшилер шакырылаяклар.
Г.Бекмуратова.

Яндекс.Метрика